Browsing by Author เกษตรชัย และหีม

Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Factors Affecting the Organizational Loyalty of Private School Teachers in Hatyai, Songkhlaเกษตรชัย และหีม; กานดา จันทร์แย้ม; ณัฏฐา เลิศปัญญาวิวัฒน์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557การกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเกษตรชัย และหีม; นิศากร อุบลสุวรรณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556การดูแลเยาวชนตามวิถึแห่งศาสนาอิสลามของผู้นำมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; อับดุลลอฮมาลิก หมัดเหระ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในจังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; ธันยากร ตุดเกื้อ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เกษตรชัย และหีม; ชลธิชา โภชนกิจ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; ธันยากร ตุดเกื้อ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2018การพัฒนาวิธีการเรียนรู้อิสลามที่มีผลต่อพฤติกรรมตามวิถีอิสลามของเยาวชนมุสลิมกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับบุคลากรภาครัฐเกษตรชัย และหีม; การุณี มีทอง; Faculty of Liberal Arts (Languages and Linguistics); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
2556การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการปัญหายาเสพติดตามวิถีอิสลามของเยวชนไทยมุสลิมชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; รชดี้ บินหวัง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามวิถีอิสลามของเยาวชนมุสลิมกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562การศึกษาคุณภาพชีวิตของพนักงานบริการหญิงต่างชาติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเกษตรชัย และหีม; โสภิษตา ตันธนาธิป; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2547การสร้างเว็บ 360 องศา พาโนรามิค วิว และอินเตอร์เรคชั่น ซีดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปัตตานีวิทยาลัยอิสลามศึกษา; ดลมนรรจน์ บากา; ราฟาล หามะ; เกษตรชัย และหีม;
2554ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารในจังหวัดสงขลาในการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศของบริษัทโพธิ์ทองขนส่ง (2505) จำกัดเกษตรชัย และหีม; ธนสาร เลขะกุล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก องค์ประกอบด้านจิตพิสัย องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เกษตรชัย และหีม; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2558ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจริยธรรมอิสลามของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2549ทัศนคติของประชาชนต่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดลมนรรจน์ บากา; เกษตรชัย และหีม; อับดุลเลาะ อับรู; วิทยาลัยอิสลามศึกษา
2021ปัจจัยจิตสังคม การรับรู้ และการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อ ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราชเกษตรชัย และหีม; ฐิติรัตน์ ช่างทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเกษตรชัย และหีม; อาซาน ตนย่าหมัด; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่นที่รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในจังหวัดพัทลุงเกษตรชัย และหีม; ยุพาภรณ์ อภินันท์ดา; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2551ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรุนแรงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรชัย และหีม; ดลมนรรจน์ บากา; วิทยาลัยอิสลามศึกษา