Browsing by Author อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ทิพมาส ชิณวงศ์; ประนอม หนูเพชร; กิตติกร นิลมานัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2535การสร้างมาตรฐานการพยาบาลในงานบริการอนามัยครอบครัวพรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2530ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของพยาบาลฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; สุภาณี อ่อนชื่นจิตร; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2535ผลการเยี่ยมบ้านของนักศึกษาพยาบาล ต่อภาวะโภชนาการ การไปรับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของทารกและการวางแผนครอบครัวของมารดาเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2532สภาพและปัญหาการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนศึกษา โรงเรียนในสังกัดงานการประถมศึกษา อำเภอจะนะและอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาอุมาพร ปุญญโสพรรณ; กัลยา เบญจรัตนาภรณ์; พรรณทิพย์ เพชรรัชตะชาติ; อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; ทิพวรรณ รมณารักษ์; ศุภวรรณ มโนสุนทร; อุดม พานทอง; คณะพยาบาลศาสตร์