Please use this identifier to cite or link to this item: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5063
Title: การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้
Authors: อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์
อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์
พัชรียา ไชยลังกา
ทิพมาส ชิณวงศ์
ประนอม หนูเพชร
กิตติกร นิลมานัต
คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
Keywords: โรคเอดส์ ไทย (ภาคใต้)
วัยรุ่น พฤติกรรมทางเพศ
Issue Date: 2546
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URI: http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2553/5063
Appears in Collections:646 Research

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
license.html118 BHTMLView/Open
228681.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.