Browsing by Author อิสระ อินตะนัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ข้อมูลทางชีวภาพของอ่าวปัตตานีอิสระ อินตะนัย; สมพร จันทเดช; นุกูล รัตนดากุล; สมพร ประเสริฐส่งสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2546ผลของความเค็มต่อการขับแอมโมเนีย การควบคุมสมดุลอิออนและปริมาณโปรตีนในกล้ามเนื้อท้องของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)เศวต ไชยมงคล; อิสระ อินตะนัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออสโมเรกูเลชั่นเมแทบอลิซึม ของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) และศักยภาพการเลี้ยงอิสระ อินตะนัย; เศวต ไชยมงคล; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์