Browsing by Author อิสระ อินตะนัย

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ข้อมูลทางชีวภาพของอ่าวปัตตานีอิสระ อินตะนัย; สมพร จันทเดช; นุกูล รัตนดากุล; สมพร ประเสริฐส่งสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2559ผลกระทบจากการเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนีย ต่อการเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม ออสโมเรกูเลชันและอัตราการอยู่รอดของปลากะพงขาว (Lates calcarifer)อิสระ อินตะนัย; ริฎวาน ศอลิห์วงศ์สกุล
2546ผลของความเค็มต่อการขับแอมโมเนีย การควบคุมสมดุลอิออนและปริมาณโปรตีนในกล้ามเนื้อท้องของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)เศวต ไชยมงคล; อิสระ อินตะนัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ออสโมเรกูเลชั่นเมแทบอลิซึม ของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus) และศักยภาพการเลี้ยงอิสระ อินตะนัย; เศวต ไชยมงคล; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์