Browsing by Author อิศรัฏฐ์ รินไธสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2561ตัวแบบการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2อิศรัฏฐ์ รินไธสง; ไกรษร วงศ์พรัด; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้อิศรัฏฐ์ รินไธสง; โสภิตา ยังเจ็ก; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration)
2562บทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางของแรงจูงใจการบริการสาธารณะ การมุ่งแสดงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อิศรัฏฐ์ รินไธสง; ชนากานต์ ศฤงคาร; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง; อาแซ ยะเยริ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2557รูปแบบความร่วมมือในการจัดการน้ำท่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในภาคใต้ของประเทศไทยอิศรัฏฐ์ รินไธสง; กิตติศักดิ์ แสงทอง; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2557สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอิศรัฏฐ์ รินไธสง; นวิทย์ เอมเอก; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2561โมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาบุคลากรสำนักงานทางหลวงที่ 18อิศรัฏฐ์ รินไธสง; มาริสา ตาแก้ว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558โมเดลสมการโครงสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่ององค์การของครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง; พัฑฒิดา วรรณชิต; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558โมเดลสมการโครงสร้างสุขภาพองค์การของส่วนบริหารจัดการประมงทะเลสังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมงอิศรัฏฐ์ รินไธสง; กรรณิการ์ สุวรรณยุหะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559โมเดลเชิงสาเหตุจิตสาธารณะของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมือง ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอิศรัฏฐ์ รินไธสง; คคนางค์ มาคีรี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์