Browsing by Author อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอดขวัญตา บาลทิพย์; โขมพักตร์ มณีวัต; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ทิพมาส ชิณวงศ์; นฤมล อนุมาศ; คณะพยาบาลศาสตร์
2541การดูแลตนเองของผู้ป่วยเอดส์ในสังคมและวัฒนธรรมไทยที่วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; แสงโสม ส่งแสง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2546การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ทิพมาส ชิณวงศ์; ประนอม หนูเพชร; กิตติกร นิลมานัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2537การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของช่องปากด้วยตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับเคมีบำบัดอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; น้ำทิพย์ แสงจันทร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2541การพัฒนารูปแบบการสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและคอที่ได้รับรังสีรักษาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; โขมพักตร์ มณีวัต; Faculty of Nursing (Adult and Elderly Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2550การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ประนอม หนูเพชร; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ทิพมาส ชิณวงศ์; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2542การรับรู้สุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ที่ติดเชื้อวัณโรคปอดอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ทิพมาส ชิณวงศ์; ขวัญตา บาลทิพย์; โขมพักตร์ มณีวัต; นฤมล อนุมาศ; คณะพยาบาลศาสตร์
2543การรับรู้สุขภาพและการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้มากกว่า 7 ปีอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; จามจุรี แซ่หลู่; Faculty of Nursing (Adult and Elderly Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2541การรับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปอดอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ทิพมาส ชิณวงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลผู้ใหญ่)
2539การส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาที่พักอาศัยในอาคารวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; แสงอรุณ สุขเกษม; ภารดี ปรีชาวิทยากุล; กอบแก้ว สุวรรณ์; วิรัช วุฒิภูมิ; คณะพยาบาลศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์
2548การเยียวยาด้านจิตใจผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ปรียา แก้วพิมล; กัลยา วิริยะ; บุษยา ขุนแผ้ว; แสวง คำหงษา; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์; ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา; คณะอุตสาหกรรมเกษตร; โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
2527ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์พยาบาลไขแสง ชวศิริ; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ถวิล นภาพงศ์สุริยา; รัชนี ศุจิจันทร์รัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์
2537ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; เพ็ญจันทร์ ฉุ้นย่อง; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2542ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; ขวัญตา บาลทิพย์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2537พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของภรรยาผู้เสพยาเสพติดทางหลอดเลือดอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; กรรณิกา อนุภัทร์; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2547รูปแบบการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในาการให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัดพัชรียา ไชยลังกา; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สุดจิต ไตรประคอง; สมพร วรรณวงศ์; คณะพยาบาลศาสตร์
2538รูปแบบการให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาอาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; อังศุมา อภิชาโต; โขมพักตร์ มณีวัต; ภารตี ปรีชาวิทยากุล; สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย; เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; หน่วยรังสีรักษา
2546สุขภาวะจิตวิญญาณผ่านผู้รู้อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; คณะพยาบาลศาสตร์