Browsing by Author อาฟีฟี ลาเต๊ะ

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2022การพัฒนาเกณฑ์ปกติและอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรู้ทางชีวภาพสำหรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยในประเทศไทยอาฟีฟี ลาเต๊ะ; แววฤดี แววทองรักษ์; นูรีซะห์ สือรี; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2020การพัฒนาเกณฑ์ปกติและอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาฟีฟี ลาเต๊ะ; อามีล มาหามะ; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2021ความเป็นนักฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ในประเทศไทย: การให้ความหมายและอิทธิพลเชิงสาเหตุอาฟีฟี ลาเต๊ะ; พวงทิพย์ แก้วทับทิม; สถาพร เรืองรุ่ง; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2022ความเป็นนักเคมีของนักศึกษาสาขาเคมีในประเทศไทย: การให้ความหมายและอิทธิพลเชิงสาเหตุอาฟีฟี ลาเต๊ะ; ฮามีด๊ะ มูสอ; อรรถพล ลิวัญ; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ทางการศึกษาของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อาฟีฟี ลาเต๊ะ; สพวัง มาซา; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2562ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีอาฟีฟี ลาเต๊ะ; ธิดารัตน์ จีรัง; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา