Browsing by Author อับดุลรอนิง สือแต

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดกิจกรรมหะละเกาะฮฺเพื่อพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอับดุลรอนิง สือแต; ยาฮารี, กาเซ็ง; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2551รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์บริเวณชายแดนประเทศไทย-มาเลเซียนิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน; ซาวาวี ปะดาอามีน; อับดุลรอนิง สือแต; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)
2556รายงานวิจัยแบับสมบูรณ์เรื่องโครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมภาคประชาชนระดับตำบล (Keadilan center)สุทธิศักดิ์ ดือเระ; นิเลาะ แวอุเซ็ง; อับดุลรอนิง สือแต; College of Islamic Studies (Islamic Studies); วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา)