Browsing by Author อัจฉรา ธรรมาภรณ์

Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาแบบจำลองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาหรรษา นิลวิเชียร; อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; คณะศึกษาศาสตร์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยทักษิณอัจฉรา ธรรมาภรณ์; จาริยา พลประสิทธิ์; จิตวิทยาการศึกษา
2536ผลของกลวิธีการอ่านตามแนวจิตวิทยาความคิดนิยมและช่วงเวลาในการอ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนไทยมุสลิมอัจฉรา ธรรมาภรณ์; เพ็ญศรี ทองเพชร; จิตวิทยาการศึกษา
2536ผลของกลวิธีอ่านที่มีต่อความจำเนื้อเรื่องประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วรรณี รัตนเลิศ; จิตวิทยาการศึกษา
2532ผลของการฝึกทักษะการอ่านต่างวิธีและการให้ข้อมูลย้อนกลับ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านเรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พูดภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาที่หนึ่งอัจฉรา ธรรมาภรณ์; ศุภวัลย์ มีสุข; จิตวิทยาการศึกษา
2535ผลของการฝึกทักษะการเปรียบเทียบจำนวนที่มีต่อการเรียนรู้การเปรียบเทียบจำนวนของนักเรียนชั้นเด็กเล็กในจังหวัดพัทลุงอัจฉรา ธรรมาภรณ์; ถาวร ชีช้าง; จิตวิทยาการศึกษา
2549ผลของการฝึกเทคนิค K-W-L-H ร่วมกับกิจกรรมการเรียนแบบคู่คิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วิลาวัลย์ ลูกสะเดา; จิตวิทยาการศึกษา
2550ผลของการสรุปบทเรียนโดยใช้ผังกราฟิกที่มีต่อความคิดเชิงสาเหตุและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อัจฉรา ธรรมาภรณ์; ฮัสหน๊ะ บือราเห็ง; จิตวิทยาการศึกษา
2549ผลของการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ต่างกันอัจฉรา ธรรมาภรณ์; สารินันท์ อูมาสะ; จิตวิทยาการศึกษา
2544ผลของการสอนแบบกิจกรรมภาระงานเป็นหลักและวิธีการเสริมแรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อัจฉรา ธรรมาภรณ์; ฤทัยชนนี สิทธิชัย; จิตวิทยาการศึกษา
2550ผลของการสอนแบบผังมโนทัศน์ที่มีต่อความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อัจฉรา ธรรมาภรณ์; พุทธพร บัวเพ็ชร; จิตวิทยาการศึกษา
2549ผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการตอบคำถามประกอบนิทานต่อการรับรู้วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยอัจฉรา ธรรมาภรณ์; ยุพา ศรีสุข; การปฐมวัยศึกษา
2533ผลของการใช้นิทานและการใช้เกมที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำอัจฉรา ธรรมาภรณ์; เสนอ ทองจีน; จิตวิทยาการศึกษา
2532ผลของการใช้บทเรียนต่างชนิดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่างกันอัจฉรา ธรรมาภรณ์; ราศี มุสิเกต; จิตวิทยาการศึกษา
2546ผลของการใช้สัญญาการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันอัจฉรา ธรรมาภรณ์; จารุวรรณ ยั่งยืน; จิตวิทยาการศึกษา
2549ผลของกิจกรรมประกอบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันอัจฉรา ธรรมาภรณ์; รัตนันต์ สุวรรณละออง; จิตวิทยาการศึกษา
2549ผลของกิจกรรมประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวนที่มีต่อความภาคภูมิใจในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อัจฉรา ธรรมาภรณ์; วันดี เพ็งดำ; จิตวิทยาการศึกษา
2539ผลของตัวแบบร่วมกับคำถามและตัวแบบร่วมกับบทสรุป ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนื้อหาวิชาการพยาบาลจิตเวชอัจฉรา ธรรมาภรณ์; วิลาสินี หทัยพิทักษ์; จิตวิทยาการศึกษา
2533ผลของบทเรียนต่างประเภทและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางก ารเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอัจฉรา ธรรมาภรณ์; มลิวัลย์ สมศักดิ์; จิตวิทยาการศึกษา
2534ผลของบทเรียนที่มีการวางตำแหน่ง และรูปแบบของบทสรุปต่างกัน ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันอัจฉรา ธรรมาภรณ์; ทัศนีย์ วิเศษเจริญ; จิตวิทยาการศึกษา