Browsing by Author อภิญญา รัตนไชย

Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทางสายในการจัดการป่าชายเลน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอภิญญา รัตนไชย; วงศ์ปกรณ์ ธาราสุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษา บ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; เอกพล ทองแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การใช้วิธีการส่งเสริมแบบต่างๆ ของเกษตรอำเภอในภาคใต้ของประเทศไทยอภิญญา รัตนไชย; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2546การใช้และความรู้เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ของเกษตรในการจัดการบ่อและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอภิญญา รัตนไชย; พรพิมล เชื้อดวงผุย; อานนท์ อุปบัลลังก์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2562ความต้องการวิธีการส่งเสริมการผลิตพริกของเกษตรกรในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; อรัญญา ชื่นจิต; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560ความต้องการสารสนเทศทางการเกษตรของเกษตรกรตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; เสาวณีย์ เล็กบางพง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2023ทัศนคติต่ออาชีพเกษตรกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังอภิญญา รัตนไชย; พีระพัฒน์ เพ่งพิศ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; วีรพัฒน์ สิงหะโรจน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความถาวรขององค์กรเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; บัญชา สมบูรณ์สุข; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561รายงานวิจัยองค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนลิฟัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังอภิญญา รัตนไชย; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2559วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาในจังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; กฤษฎา หลักเมือง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2564แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาอภิญญา รัตนไชย; เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร