Browsing by Author องุ่น สังขพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชองุ่น สังขพงศ์; สมหมาย ศรีสุข; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2549การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และเซรามิกองุ่น สังขพงศ์; สมชาย ชูโฉม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การพยากรณ์ราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 ของประเทศไทยองุ่น สังขพงศ์; ยุทธพล สกุลหลง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการทำงานโดยหลักการทางการยศาสตร์กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางพิจิตร จำกัดองุ่น สังขพงศ์; นิธิเศรษฐ เพชรจู; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณเพื่อการประเมินจุดบกพร่องของเครือข่ายองุ่น สังขพงศ์; ภารตะ เพ็ชศรี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมล้างขวดองุ่น สังขพงศ์; พิทธพนธ์ พิทักษ์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การศึกษาการซ่อมแซมลำเรืออลูมิเนียมเกรด 5083-H116องุ่น สังขพงศ์; พงศ์ศักดิ์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การออกแบบและพัฒนามีดกรีดยางตามหลักการยศาสตร์องุ่น สังขพงศ์; วรศักดิ์ สมบัติแก้ว; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การเพิ่มผลผลิตของสายการผลิตกุ้งไม่มีหัวแช่แข็งในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้าองุ่น สังขพงศ์; สถาพร ทองคำ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การเพิ่มอัตราผลิตภาพด้านวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารกุ้งเบอร์ 04S กรณีศึกษา : บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)องุ่น สังขพงศ์; วรวรรธน์ เรืองเกียรติกุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557ความสอดคล้องของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษา 4 โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างองุ่น สังขพงศ์; กลางเดือน โพชนา; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557ปัจจัยทางการยศาสตร์ที่มีผลต่ออาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของพนักงานขับรถตู้โดยสารประจำทาง ในเขตภาคใต้ตอนล่างของไทยกลางเดือน โพชนา; องุ่น สังขพงศ์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงของแรงบีบมือ กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาองุ่น สังขพงศ์; สุพิชฌาย์ นิลโมจน์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555รูปแบบการพยากรณ์ สำหรับการวางแผนการผลิตในบริษัทผลิตเครื่องดื่มองุ่น สังขพงศ์; กิตติมา ชาติชาคร; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554สภาพปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดสงขลาองุ่น สังขพงศ์; สำราญ ขวัญยืน; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้แรงงานในสหกรณ์น้ำยางเพื่อการปรับปรุงสถานีงานและอุปกรณ์การทำงานองุ่น สังขพงศ์; สุธีร์ อินทร์รักษา; นอม ไชยกิจ; ถาวร จุลนิล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553สัมประสิทธิ์ความเสียดทานของพื้นรองเท้าและพื้นเดินภายใต้สภาวะพื้นผิวที่แตกต่างองุ่น สังขพงศ์; พิชญา พิศสุวรรณ; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2549อิทธิพลของตัวแปรหลักในการกลึงไม้ยางพาราด้วยใบมีดเซรามิกองุ่น สังขพงศ์; สมชาย ชูโฉม; พิจิตร พิศสุวรรณ; สุภาพรรณ เส้งนุ้ย; กลางเดือน โพชนา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563แนวทางการลดความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราชองุ่น สังขพงศ์; รัตนา จันทร์นาม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ