Browsing by Author สุรพล ชลดำรงค์กุล

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การทดลองใช้สารอินทรีย์ของสารหนูรักษาอาการและกระตุ้นการเจริญเติบโตของสุกรที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังสุรพล ชลดำรงค์กุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2543การประเมินประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่าง ๆ และความเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงในประเทศไทยของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย เปรียบเทียบกับแพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง-แองโกลนูเบียนที่มีระดับสายเลือด 25 % 50 % และ 75 %เสาวนิต คูประเสริฐ; อภิชาติ หล่อเพชร; สุรพล ชลดำรงค์กุล; สุรศักดิ์ คชภักดี; สมเกียรติ สายธนู; วันวิศาข์ งามผ่องใส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2546การปรับปรุงพันธุ์แพะพื้นเมืองไทยและลูกผสม โดยวิธีการคัดเลือกสมเกียรติ สายธนู; สุรศักดิ์ คชภักดี; สุรพล ชลดำรงค์กุล; อภิชาติ หล่อเพชร; วินัย ประลมพ์กาญจน์; วัชรี ด้วงแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
2535การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของลักษณะปรากฎของพันธุ์ไก่พื้นเมืองในภาคใต้สุธา วัฒนสิทธิ์; สุรพล ชลดำรงค์กุล; สมเกียรติ สายธนู; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2547การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพ สาเหตุ อัตราการป่วยและอัตราการตายของแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้ธัญญา สุขย้อย; สุรพล ชลดำรงค์กุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2548การศึกษาแนวทางในการกำจัดโรคเมลิออยโดซิสในแพะที่เลี้ยงในชนบทภาคใต้สุรพล ชลดำรงค์กุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2555การใช้กวาวเครือขาวเพื่อพัฒนาสมรรถนะการผลิตของไก่พื้นเมืองไทยภาคใต้ (สายพันธุ์ตรัง)สุรพล ชลดำรงค์กุล; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2550ผลของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการผลิตน้ำนมและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของแพะนมสหัทยา พงค์ประยูร; บรรจบ นะแส; สุรพล ชลดำรงค์กุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2552ผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น - ขุน เพศผู้ตอนสุรพล ชลดำรงค์กุล; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2554ผลของกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ลักษณะและคุณภาพซากในแพะลูกผสมแองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู้และเพศผู้ตอนสุรพล ชลดำรงค์กุล; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2550พฤติกรรมและลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของลูกโควัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยน้ำนมหมักกรดไชยวรรณ วัฒนจันทร์; สุรพล ชลดำรงค์กุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์