Browsing by Author สำราญ สะรุโณ

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การพัฒนาระบบเกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2552การพัฒนาเทคโนโลยีแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมังคุดจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; อริยธัช เสนเกตุ; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; พันธ์ศักดิ์ อินทรวงค์; สมใจ จีนชาวนา; อำพา ขำประเสริฐ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชที่นำไปสู่การเกษตรแบบอินทรีย์ในแปลงต้นแบบระบบเกษตรผสมผสานจังหวัดสงขลาบรรเทา จันทร์พุ่ม; สำราญ สะรุโณ; อุดร เจริญแสง; นลินี จาริกภากร; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2553การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในเขตภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมวดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; สัมพันธ์ เกตุชู; สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี
2552การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุงศุกร์ เก็บไว้; สำราญ สะรุโณ; สุนันท์ ถีระวุฒิ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อำนวย ไชยสุวรรณ์; สมพงษ์ ทองช่วย; นลินี จาริกภากร; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา
2553การศึกษาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจังหวัดพัทลุงสำราญ สะรุโณ; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; สุภาค รัตนสุภา; ปรีดา หมาดจันทร์; คำนวณ กระจายโภชน์; ปัทมา พรหมสังคหะ; ศรินณา ชูธรรมธัช; อุดร เจริญแสง; วิชัย ใจภักดี
2553ศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลาฉันทนา คงนคร; จิระ สุวรรณประเสริฐ; ฉลอง เกิดศรี; สะฝีหย๊ะ ราชนุช; สำราญ สะรุโณ; ศุกร์ เก็บไว้
2553ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่พัทลุงสำราญ สะรุโณ; ชะอ้อน พรหมสังคหะ; บุญรัตน์ เหมือนยอด; ไพโรจน์ สุวรรณจินดา; นลินี จาริกภากร; วิชัย ใจภักดี