Browsing by Author สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การประเมินความก้าวหน้าการจัดสรรงบประมาณสำหรับบริการสุขภาพของสถานีอนามัยในจังหวัดยโสธรสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สมชาติ ทองหิน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2546การพัฒนากิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนภาคใต้อุษณีย์ ตัณตรีบูรณ์; อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ทิพมาส ชิณวงศ์; ประนอม หนูเพชร; กิตติกร นิลมานัต; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2553การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในชุมชนแบบเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานีอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; มณี แพทย์พงศ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2548การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันเอดส์ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและเยาวชนชุมชนแห่งหนึ่ง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; นิจฉรา หัสมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข; คณะพยาบาลศาสตร์ (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
2550การพัฒนารูปแบบการใช้วัดเป็นฐานเครือข่ายการป้องกัน ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ประนอม หนูเพชร; อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ; ทิพมาส ชิณวงศ์; สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์; พัชรียา ไชยลังกา; ขวัญตา บาลทิพย์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2530การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนาชนบท: การศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาชนบท ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุภาณี อ่อนชื่นจิตร; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; เยาวณี จรูญศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2543การยอมรับผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเอดส์ของครอบครัวชาวประมงในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมาลี สบายยิ่ง; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
2553การส่งเสริมการออกกำลังกายตามหลักศาสนาอิสลามในกลุ่มแม่บ้านจังหวัดปัตตานีสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; การียา ยือแร; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551การเข้าถึงและความต้องการบริการสุขภาพด้านอนามัยแม่และเด็กในสถานีอนามัยของสตรีชาวเลบนเกาะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทยสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; จิตติมา อร่ามศรีธรรม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551กำลังคนและการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในจังหวัดกระบี่สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; เอษา คงสุทธิ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2545ความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สุนุตตรา ตะบูนพงศ์; พัชรียา ไชยลังกา; เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
2551ความรู้ ทัศนคติ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดพัทลุงสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; กิตติพงษ์ กาญจนูปถัมถ์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2530ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง และครอบครัวของประชาชนชนบท ศึกษารายกรณี 1 ตำบลนันทนา น้ำฝน; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์; สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ถนอมศรี อินทนนท์; อุดม พานทอง; สุรีย์พร กฤษเจริญ; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; คณะพยาบาลศาสตร์
2553ตัวกำหนดพฤติกรรมการส่งต่อผู้ป่วยของผู้ให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; พรกมล ทิพย์สุขุม; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2551บริการสุขภาพสำหรับคนพิการในจังหวัดสตูลสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; ฉัตรพิไล เจียระนัย; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2552ปัจจัยทำนายผลการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดพัทลุงสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; วรัญญา ชุมประเสริฐ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในหน่วยบริการปฐมภูมิสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; สุรัตน์สวดี แซ่แต้; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2530ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการวางแผนครอบครัวของหญิงหลังคลอดที่อาศัยในชุมชนแออัดสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2544องค์ประกอบคุณภาพบริการเชิงสังคมด้านการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยจังหวัดยโสธร ในมิติของผู้รับบริการสาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง; มณีวรรณ เจริญ; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์