Browsing by Author สมศักดิ์ สุดจันทร์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการใช้ระบบการจัดการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good manufacturing practice, GMP) ของกลุ่มผู้ผลิตอาหารพื้นบ้านใน 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเถวียน บัวตุ่ม; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; สมศักดิ์ สุดจันทร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2549การวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่โรงเพาะฟัก ฟาร์มเลี้ยง และธุรกิจต่อเนื่องของสัตว์เศรษฐกิจ : หอยหวาน (Babylonia areolata) แบบบูรณาการสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงหอยหวานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรในประเทศไทย : โครงการย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยหวานและรูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จากหอยหวานในเชิงพาณิชย์ไพรัตน์ โสภโณดร; เถวียน บัวตุ่ม; สมศักดิ์ สุดจันทร์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Agro-Industry (Material Product Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์