Browsing by Author สมชาย ชูโฉม

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้ง กรณีศึกษา: โรงงานตัวอย่างในเขตจังหวัดสงขลาสมชาย ชูโฉม; อัครพันธุ์ รุจิระประวัติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพิจารณาเลือกที่ตั้งศูนย์กระจาย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กรณีศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)สมชาย ชูโฉม; ศราวุธ นครชัย; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2549การประเมินความสามารถในการกลึงเหล็กหล่อเทาด้วยใบมีดคาร์ไบด์และเซรามิกองุ่น สังขพงศ์; สมชาย ชูโฉม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบสมชาย ชูโฉม; ทวี โรจนสิริสวัสดิ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2543การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล; สมชาย ชูโฉม; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางเพาะชำจากขยะประเภทกระดาษภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สมชาย ชูโฉม; วิภา วิเศษสินธุ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2563การพัฒนาระบบการดำเนินงานซ่อมบำรุงช่วงเครื่องจักรหยุดกระบวนการผลิตสมชาย ชูโฉม; สนธยา สุขคตะ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การพัฒนาหน่วยการผลิตอัตโนมัติธเนศ รัตนวิไล; สมชาย ชูโฉม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2011การพัฒนาเซลล์การผลิตอัตโนมัติ : กรณีศึกษาเครื่องกัดซีเอ็นซีและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมธเนศ รัตนวิไล; สมชาย ชูโฉม; วิษณุ รัตนะ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering Industrial Engineering
2556การลดพลังงานไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์แบบระเหยในระบบทําความเย็น กรณีศึกษา: โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง จังหวัดสงขลาสมชาย ชูโฉม; พิเชษฐ นิลพันธ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การลดพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็งหลอดสมชาย ชูโฉม; ภานนท์ จันทวงศ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การลดระยะเวลานำของการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่กล่องลูกฟูกแบบร่องสล็อตมาตรฐานสมชาย ชูโฉม; วุฒิพงศ์ จันทร์ศรีนวล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การวางแผนการผลิตสินค้าของวิสาหกิจขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มผลิต สินค้าผ้าต่อหมอนอุ่นสมชาย ชูโฉม; วิชาญ จำปางาม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การวิเคราะห์แนวทางเพื่อลดความสูญเสียจากการซ่อมบำรุงอุปกรณ์โทรคมนาคม ที่ใช้ในการให้บริการวงจรเช่าความเร็วสูงสมชาย ชูโฉม; วัฒนา ภู่ดอก; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดสงขลาสมชาย ชูโฉม; สิทธิโชค สิทธิโชติพงศ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2545การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรหลักต่อสภาวะของพื้นผิวที่ผ่านการตัดในการกลึงไม้ยางพารา โดยใบมีดเหล็กกล้าไฮสปีดสมชาย ชูโฉม; พิจิตร พิศสุวรรณ; พิเชฐ ตระการชัยศิริ; วนิดา รัตนมณี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การออกแบบและพัฒนาเคียวตัดทางปาล์มน้ำมันตามหลักการยศาสตร์สมชาย ชูโฉม; กลางเดือน โพชนา; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การออกแบบและพัฒนาเคียวตัดทางใบปาล์มตามหลักการยศาสตร์สมชาย ชูโฉม; อรรถพล แก้วนวล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบระบบอบแห้งเนื้อหมากแว่นสดสมชาย ชูโฉม; ปรรณกิต เลิศพยับ; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นหมากต้นแบบสมชาย ชูโฉม; วนิดา รัตนมณี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ