Browsing by Author ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การพัฒนาถังปฏิกรณ์ชนิดแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตเอทิลเอสเตอร์เชิงอุตสาหกรรมชาคริต ทองอุไร; สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล; เสกสรร สุธรรมานนท์; ธเนศ วัยสุวรรณ; กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา; อุทัย ไทยเจริญ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Scientific Equipment Center; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering)
2549การรวบรวมข้อมูลและศึกษาสถานภาพและความพร้อมของเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัชนี ซันยิวา; พรพิตรา อุ่นภิรมย์; เทิดทูน ดำรงฤทธามาตย์; Scientific Equipment Center; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2548การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออร์กาโนฟอสฟอรัส ที่ตกค้างในน้ำมันปาล์มด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีพิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส; ทรงสุดา พรหมทอง; วราภรณ์ รัศมีผะกาย; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2551การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการตรวจหาการปนเปื้อนดีเอ็นเอหมูในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลโดยเทคนิค PCRพจชนาถ จันทรัศมี; เอื้อมนัส อินทรผาด; จารุณี มหารัตน์; อุทัย ไทยเจริญ; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2551รายงานวิจัยเครื่องเก็บตัวอย่างแยกส่วนอัตโนมัติของอุปกรณ์ LCสัตยา บุญรัตนชู; ทรงสุดา พรหมทอง; อุทัย ไทยเจริญ; ก้องเกียรติ รักษ์วงศ์; ฮัมดัน มะเซ็ง; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2558เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meterอุทัย ไทยเจริญ; สัตยา บุญรัตนชู; ก้องเกียรติ รักษ์วงศ์; ฮัมดัน มะเซ็ง; Scientific Equipment Center; ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์