Browsing by Author ศศิธร ชูศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กลไกการออกฤทธิ์ของ lupinifolin จาก Albizia myriophylla ต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคฟันผุ Streptococcus mutansสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ; นันทิยา จ้อยชะรัด; ศศิธร ชูศรี; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2560ผลของตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในภาคใต้ต่อปัจจัยการก่อโรคฟันผุในเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutonsสุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ; นันทิยา จ้อยซะรัด; ศศิธร ชูศรี; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2557รายงานวิจัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาชงสมุนไพรจากตำรับยาแผนไทยและการประยุกต์ใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินศศิธร ชูศรี; ธรรมรัตน์ แก้วมณี; ธีรวัฒน์ สุดขาว; สมชาย อ้นทอง; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย
2559ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การประเมินผลทางประสาทสัมผัสของชาจากตำรับจตุผลาธิกะและผลต่อการยืดอายุของ Caenorhabditis elegansศศิธร ชูศรี; ธรรมรัตน์ แก้วมณี; ธีรวัฒน์ สุดขาว; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย; Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2559ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ความเป็นพิษต่อเซลล์และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของชาชงจากพิกัดตรีสุรผลศศิธร ชูศรี; ธรรมรัตน์ แก้วมณี; ธีรวัฒน์ สุดขาว; Faculty of Thai Traditional Medicine; คณะการแพทย์แผนไทย