Browsing by Author วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในกระบวนการหมักแป้งขนมจีนปรียานุช บวรเรืองโรจน์; วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจ; ชลธิชา เลี่ยมดำ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2548การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสะวิรัตดวงพร คันธโชติ; วราภรณ์ วุฑฒะกุล; วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2550การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกสำหรับเสริมอาหารสุกรในรูปเชื้อแห้งวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ดวงพร คันธโชติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2557การคัดเลือกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้ผลิตผักดองวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ภณิดา เกื้อสุวรรณ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2542การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคติดต่อทางอาหารของ Lactobacilus spp. ที่แยกจากอาหารหมักพื้นเมืองของไทยวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; อรัญญา สังขศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
2542การแยกเชื้อและลักษณะของเชื้อ Pediococcus spp. จากอาหารหมักดองพื้นบ้านภาคใต้ไทยวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; อรตรี รอดเจริญ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2548การใช้แบคทีเรียกำจัดซัลไฟด์ในน้ำทิ้งที่ออกจากถังรีดิวซ์ซัลเฟตเพื่อลดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักแก๊สชีวภาพดวงพร คันธโชติ; วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552ผลของน้ำหมักขีวภาพในการลดจำนวน Salmonella ในผักสดวิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; นวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกทนอุณหภูมิต่ำที่ผลิตสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เย็นปรียานุช บวรเรืองโรจน์; วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล; ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจ; นุชรี ตันติสุวรรณโณ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา