Browsing by Author วิชัย กาญจนสุวรรณ

Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน กรณีศึกษาสมาคมหยาดฝน จังหวัดตรังวิชัย กาญจนสุวรรณ; เก็ตถวา บุญปราการ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management)
2541การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของชุมชนโดยองค์กรประชาชน : ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มเลี้ยงโค ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ และกลุ่มเลี้ยงโค ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; บรรจง นะแส; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับแนวคิดมาคิอาเวลลีวิชัย กาญจนสุวรรณ; ธนา มณีพฤกษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553การรับรู้บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; นันธิดา จันทร์ศิริ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2547การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2543การศึกษาองค์กรอาสาสมัครประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม : กรณีจังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2556การใช้สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550วิชัย กาญจนสุวรรณ; อมรัน ระเด่นอาหมัด; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2546ความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; ดุสิตา แก้วสมบูรณ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ทัศนคติที่มีต่อบทบาทด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาวิชัย กาญจนสุวรรณ; คารม บัวผัน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560บทบาทของ "เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้" ในการจัดสานเสวนาเพื่อสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยวิชัย กาญจนสุวรรณ; รอฮานี จือนารา; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2552บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติจริงและที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; ธิดา จิตต์ล้ำเลิศกุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2538บทบาทของสภาจังหวัดในการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษาสภาจังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554บทบาทที่เป็นจริงตามการรับรู้และบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่วิชัย กาญจนสุวรรณ; อรรถวิทย์ แซ่หยุ่น; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2555บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิชัย กาญจนสุวรรณ; ชัยณรงค์ ศรีรักษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2555บทบาทประชาชนในการตรวจสอบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวถอดถอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิชัย กาญจนสุวรรณ; ชัยณรงค์ ศรีรักษ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดิน ในการออกโฉนดที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กรณีศึกษา: สำนักงานที่ดินในจังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; ธงชัย เนตรวชิรกุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2550ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวิชัย กาญจนสุวรรณ; ธนิตา อนุจันทร์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2536ผลกระทบทางเศรษฐสังคมจากการเสื่อมสภาพของป่าชายเลนต่อชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลวิชัย กาญจนสุวรรณ; บัณฑิต ดุลยรักษ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561มโนทัศน์เรื่องสิทธิ์ในการกำหนดชะตากรรมตนเองในพื้นที่ความขัดแย้ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยวิชัย กาญจนสุวรรณ; ปรวรรณ วงษ์รวยดี; สถาบันสันติศึกษา; Institute for Peace Studies
2554ระดับความสุขและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุขของประชาชน กรณีศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิชัย กาญจนสุวรรณ; พาทินธิดา ชูเชิด; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์