Browsing by Author วสันต์, อติศัพท์

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนาครูประจำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องห้องเรียนเสมือน : การศึกษาเชิงคุณภาพวสันต์, อติศัพท์; ทัศนีย์, ฤกษ์สโมสร
2553การพัฒนาครูประจำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่องแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ : การศึกษาเชิงคุณภาพวสันต์, อติศัพท์; กุลลดา, สุคนธปฏิมา
2551การพัฒนาบทเรียนบนห้องเรียนเสมือนโดยประยุกต์การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวสันต์, อติศัพท์; สุดาพันธ์, จุลเอียด; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2556การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเฉลยถูกผิดพร้อมอธิบาย กับการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบเฉลยถูกผิดโดยไม่อธิบายวสันต์, อติศัพท์; ฮูไซมะห์, กือเด็ง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2557ผลการจัดสภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีการศึกษาแก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวสันต์, อติศัพท์; กฤษฎ์, คงสีพุฒ; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2554ผลของการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตสื่ออีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาเตรียมออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วสันต์, อติศัพท์; สุรเชษฐ, แก้วกับทอง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2558รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาวสันต์, อติศัพท์; พิทักษ์, ทิพย์วารี; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2555รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วสันต์, อติศัพท์; ศรุติพงศ์, ภูวัชร์วรานนท์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2558รูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการทำงานและการใช้ชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้วสันต์, อติศัพท์; อนุชิต, งามขจรวิวัฒน์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา