Browsing by Author วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนารูปแบบการประเมินความครอบคลุมและประสิทธิผลของวัคซีนพื้นฐานในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กอายุ 1-2 ปี ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ชญานิษฐ์ เพ็ชรรัตน์; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2559การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการจัดการสุขภาพชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา ภาวะโรคเรื้อรังจังหวัดพัทลุงวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; ฟิตรา ยูโซะ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2023บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ : กรณีศึกษาโรคไข้เลือดออก อำเภอละงู จังหวัดสตูลวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; อารอฟ๊ะห์ ชาญน้ำ; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2023บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ: กรณีศึกษาอุบัติเหตุทางถนน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงวรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; จุฬาภรณ์ เหตุทอง; Health System Management Institute; สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
2560ประสบการณ์การเยี่ยวยาและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมประณีต ส่งวัฒนา; กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์; วัฒนะ พรหมเพชร; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; สุจิรา วิชัยดิษฐ; Faculty of Nursing (Surgical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; Faculty of Education (Psychology and Counseling); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว