Browsing by Author วรวิทย์ วณิชาภิชาติ

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของลักษณะปรากฎของพันธุ์ไก่พื้นเมืองในภาคใต้สุธา วัฒนสิทธิ์; สุรพล ชลดำรงค์กุล; สมเกียรติ สายธนู; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2535การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการให้ผลผลิตไข่ ของไก่ลูกผสมพันธุ์การค้า 4 สายพันธุ์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สุธา วัฒนสิทธิ์; ศยาม ขุนชำนาญ; บรรจบ หารไชย; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2548การศึกษาและพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศิริวัฒน์ วาสิกศิริ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงค์; ศยาม ขุนชำนาญ; วิศาล อดทน; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สุธา วัฒนสิทธิ์; พรรณวดี โสพรรณรัตน์; อุษา เชษฐานนท์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2545การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยสมควร ทองปราง; ปิ่น จันจุฬา; เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข; ธำรง ทองจำรูญ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2541การใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันแทนข้าวโพดในอาหารไก่ไข่เสาวนิต คูประเสริฐ; จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์; สุธา วัฒนสิทธิ์; วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2552คุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการมีเชื้อของไข่ในไก่ไข่ลูกผสมหลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสดวรวิทย์ วณิชาภิชาติ; พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน; ศยาม ขุนชำนาญ; บรรจบ นะแส; มงคล คงเสน; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2542ผลของระดับกรดแอมิโนไลซีน และเมทไธโอนีน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของเป็ดเพศผู้วรวิทย์ วณิชาภิชาติ; ทวีศิลป์ จีนด้วง; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2543ผลของระดับพลังงาน และไลซีน ในอาหารต่อการเติบโต และคุณภาพซากในไก่กระทงวรวิทย์ วณิชาภิชาติ; ทรงยศ สุวรรณนิเวศน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2544ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่พื้นเมืองในภาคใต้และไก่ลูกผสมพื้นเมืองวรวิทย์ วณิชาภิชาติ; มาโนช พลศิริ; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์