Browsing by Author มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การตรวจสอบสิ่งปลอมปนในน้ำยางจากค่าสภาพยอมไฟฟ้าเชิงซ้อนมิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; ฮูดา โกสุมพันธ์; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2555การทำนายปริมาณน้ำมันในผลปาล์มและทะลายปาล์มด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพมิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2556ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาภาวะวิกฤตและภาวะรอพินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฐานิตา ลอยวิรัตน์; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษากรรมวิธีการทำนายค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคการวัดด้วยคลื่นไมโครเวฟมิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อเกษตรยั่งยืนโมไนย ไกรฤกษ์; ประยุทธ อัครเอกฒาลิน; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; อภินันท์ ธนชยานนท์; ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์; เผ่าภัค ศิริสุข; ดนัย ต.รุ่งเรือง; เด่นชัย วรเศวต; ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา; เอกรัฐ บุญภูงา; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากกระบัง; สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2556อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางมิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า