Browsing by Author ภารนัย สุขุมังกูร

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การตรวจหาเชื้อ ระบาดวิทยาของ enterohemorrhagic และ Shiga-toxin producing Escherichia coll ในผู้ป่วยท้องร่วงและการหาปริมาณเชื้อจากเนื้อสัตว์ทางภาคใต้ของประเทศไทยภารนัย สุขุมังกูร; ปฐมารัตน์ รัตนช่วย; มนต์ชนก เต็มภาชนะ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559การศึกษาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์; พิมลศรี มิตรภาพอาทร; รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ; ภารนัย สุขุมังกูร; กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์; กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2560ความชุกของเชื้อ enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) ในเนื้อสัตว์ภารนัย สุขุมังกูร; ศิริวรรณ ศิริแก้ว; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา