Browsing by Author พัชรี คมจักรพันธุ์

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2564กระบวนการมีสมดุลชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องอุมาพร ปุญญโสพรรณ; พัชรี คมจักรพันธุ์; ภัทรพร กิจเรณู; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2554การปรับสมดุลชีวิตในครัวเรือนข้ามรุ่นของผู้สูงอายุในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; วรรณี จันทร์สว่าง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2544ประสบการณ์การใช้บริการสุขภาพทางเลือกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพัชรี คมจักรพันธุ์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
2560ผลของโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับความดันโลหิตในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงไม่ได้พัชรี คมจักรพันธุ์; ทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2021ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองด้านการออกกำลังกายด้วยยางยืด ต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านพัชรี คมจักรพันธุ์; ศรีวิกาญจน์ ยกเส้ง; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการการยศาสตร์ต่อการดูแลตนเองและความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อมหรือปวดหลังส่วนล่างในผู้ประกอบการค้าแผงลอยสูงอายุพัชรี คมจักรพันธุ์; แสงอรุณ อิสระมาลัย; ชนนท์ กองกมล; กนกวรรณ หวนศรี; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้พัชรี คมจักรพันธุ์; ขวัญตา บาลทิพย์; ขนิษฐา นาคะ; ศิริวรรณ พิริยคุณธร; Faculty of Nursing (Public Health Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์