Browsing by Author พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์

Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระบวนทัศน์ทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; วันชัย ธรรมสัจจการ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การประเมินภาวะผู้นำของนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในทัศนคติของปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; ดานิสา ท่าวสมาน; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การรับรู้ของพนักงานและลูกจ้างต่อการบริหารงานคนเก่งของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; จันทร์จิรา สะมะแอ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การใช้ยาเสพติดของผู้ติดสารเสพติดของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดปัตตานีพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; รอซีดะห์ มะสะแม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตทำงานกับพฤติืกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรด้านศุลกากรในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; ปัญจนาถ ฉุ้นประดับ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ความสุขของข้าราชการตารวจชั้นประทวนในตำรวจภูธรภาค 9พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; อภิรักษ์ ชายะพันธ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ความเครียดและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสงขลาพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; จิตกาญจนา ชาญศิลป์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554คุณภาพการให้บริการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรังพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; มณฑา สำเภาเมฆ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554บทบาทนักพัฒนาชุมชน(พัฒนากร)ในจังหวัดยะลาที่ผู้นาชุมชนคาดหวังพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; กิตติ ปานแก้ว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับแรงจูงใจการให้บริการสาธารณะที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดปัตตานีพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; ชุติมา ทองไกรแก้ว; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; จุไรวรรณ บินดุเหล็ม; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์การของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; สราญลักษณ์ สุภฤกษ์เดชาชัย; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลกรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; จุรีรัตน์ คงอ่อนศรี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; อารียา การดี; Faculty of Management Sciences
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; ปทิตตา จันทวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุการยอมรับและพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ของบุคลากรพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; แก้วตา ยี่โชติช่วง; Faculty of Education (Educational Technology); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในภาคใต้ของไทยพรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562ปัญหาการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; สารภี สหะวิริยะ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2546ระดับการปฏิบัติภารกิจโครงการถ่ายโอนของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2545พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540รูปแบบภาวะผู้นำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณี 6 กระทรวงหลักของไทยถาวร เกียรติทับทิว; พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์