Browsing by Author ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมมลายูในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาอภิรมย์ พรหมจรรยา; ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล
2558รูปแบบการจัดการนันทนาการตามอัตลักษณ์ภาคใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในป่าชายเลนปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2562แผนงานวิจัย นโยบายและกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมมลายู ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; สถานวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ; Research Center For Ecotourism Integrated Management In Southern Thailand
2562โครงการวิจัยย่อยที่ 2 กลยุทธ์ทางการตลาดของการท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมมลายู ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาResearch Center For Ecotourism Integrated Management In SouthernThailand; สถานวิจัยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ; ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล; สมจิตร์ อินทมโน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา