Browsing by Author บัญชา อุไรกุล

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและทางยาของข้าวงอกเพื่อเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; นงพร โตวัฒนะ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์; เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์; Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
2549การแปรรูปขั้นต่ำ (MP) และการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศ (MAP) ของเงาะสดปอกเปลือกและเงาะสดปอกเปลือกคว้านเมล็ด พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์บัญชา อุไรกุล; สุพิชญา จันทะชุม; ลัดดา ศรีสุวรรณ์; ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ; บุปผา จองปัญญาเลิศ; อัญชลี ศิริโชติ; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
2549ศึกษานโยบายวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพพลรัตน์ ขวัญรอด; วิลัศนา โพธิ์ศรี; เกสินี ตระกูลทิวากร; ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2543โครงการศึกษาความเป็นไปได้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก; บัญชา อุไรกุล; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร