Browsing by Author ธีร หฤทัยธนาสันติ์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2023การใช้การศึกษาชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบเปิด เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนศรีทักษิณ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสธีร หฤทัยธนาสันติ์; เรชา ชูสุวรรณ; มาดีฮะห์ จารงค์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2559ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ธีร หฤทัยธนาสันติ์; พรเพ็ญ วงศ์พจน์; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา