Browsing by Author ณัฐวิทย์, พจนตันติ

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน 2 ระบบ: กรณีศึกษาโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาณัฐวิทย์, พจนตันติ; อามีนา, ดอฆอมูเซ๊ะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานีณัฐวิทย์, พจนตันติ; ซานูรี, เมาะบูลา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรมณัฐวิทย์, พจนตันติ; โรสมาวัน, อะลีดิมัน; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดขั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสงขลาณัฐวิทย์, พจนตันติ; รุสราญ, อะหลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณัฐวิทย์, พจนตันติ; นูรียะห์, ตาเยะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์, พจนตันติ; นัสรินทร์, บือซา; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ณัฐวิทย์, พจนตันติ; นูรมา, อาลี; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2555ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรมณัฐวิทย์, พจนตันติ; รอฮานิง, เจ๊ะดอเล๊าะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์, พจนตันติ; อาลาวีย๊ะ, สะอะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา การกำกับตนเอง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์, พจนตันติ; ธนภรณ์, กาญจนพันธ์; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2558ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ณัฐวิทย์, พจนตันติ; นูรีฎา, ดอเลาะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังคมพหุวัฒนธรรมณัฐวิทย์, พจนตันติ; ศิริวรรณ, หะมิงมะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2556ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ณัฐวิทย์, พจนตันติ; มารียะห์, มะเซ็ง; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยา การคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ณัฐวิทย์, พจนตันติ; สุฟิตรี, ฮินนะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2553ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลปลายทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลาณัฐวิทย์, พจนตันติ; มูหามัดรุสดี, โวะ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ณัฐวิทย์, พจนตันติ; ณัซรีน่า, อุเส็น; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาและความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ณัฐวิทย์, พจนตันติ; รุสดา, จะปะเกีย; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2551ผลของการเรียนการสอนบนเว็บเรื่องจีนและโครโมโซมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีณัฐวิทย์, พจนตันติ; สุรชัย, ผาสุก; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา