Browsing by Author ชิดชนก เชิงเชาว์

Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาชิดชนก เชิงเชาว์; รอบีหย๊ะ หมะขะเหร็ม; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2536การติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เบญจนาฏ ดวงจิโน
2548การประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามทัศนะของผู้บังคับบัญชาชิดชนก เชิงเชาว์; ลาตีปะห์ ดอแม; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2547การประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชิดชนก เชิงเชาว์; สุไวบ๊ะ สะมะแอ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2546การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยของรัฐชิดชนก เชิงเชาว์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2548การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เบญจนาฏ ดวงจิโน; ชิดชนก เชิงเชาว์; จารุพรรณ มียิ้ม; ไพรัตน์ จีรเสถียร; สำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2563การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนเข้มแข็งในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาชิดชนก เชิงเชาว์; เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2549การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชิดชนก เชิงเชาว์; อัสมะ หะยีสาอิ; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2548การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดปัตตานีชิดชนก เชิงเชาว์; มุกดา อาลีมีนทร์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2547การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยเรื่องฟิสิกส์อะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ชิดชนก เชิงเชาว์; นงนุช ศุภวรรณ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2021การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาคชิดชนก เชิงเชาว์; ศักดริน บินหรีม; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2021การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและการทำงานในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุวิภาคชิดชนก เชิงเชาว์; ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ; มัฮดี แวดราแม; อิบตีซัม อิแอ; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2549การพัฒนาแบบสำรวจความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชิดชนก เชิงเชาว์; จิตติมา คงปาน; วิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
2550การวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ตามทัศนะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานีชิดชนก เชิงเชาว์; ทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2539การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณณา วงวิสุทธิ์; ชิดชนก เชิงเชาว์; สุพจน์ โกวิทยา; จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์; เที่ยง จารุมณี; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; สุชาดา หอศิริธรรม; ขนิษฐา มุตตาหารัช; บุญสิทธิ์ บัวบาน; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2551การศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครู: กรณีศึกษาครูที่ได้รับรางวัลพระราชทานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานีชิดชนก เชิงเชาว์; คอดารียะห์ เสกเมธี; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2553การเปรียบเทียบความลำเอียงของแบบทดสอบคณิตศาสตร์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่นในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ระหว่างวิธีแมนเทล-แฮนส์เซลและโค้งลักษณะข้อสอบ 3 พารามิเตอร์ชิดชนก เชิงเชาว์; สุภาภรณ์ แดงเพ็ง; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2548ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีวิธาดา สินประจักษ์ผล; สุวิมล เขี้ยวแก้ว; ชิดชนก เชิงเชาว์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบคัดเลือก องค์ประกอบด้านจิตพิสัย องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชิดชนก เชิงเชาว์; เกษตรชัย และหีม; การวัดผลและวิจัยการศึกษา
2549ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีชิดชนก เชิงเชาว์; มูฮัมมัดฮิลมี อูซิน; การวัดผลและวิจัยการศึกษา