Browsing by Author ชวลิต เกิดทิพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2559กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3ชวลิต เกิดทิพย์; สมจิต ทองเกตุ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2549การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; อภิชาติ มหากันธา; เรชา ชูสุวรรณ; ชวลิต เกิดทิพย์; จำเริญ จิตรหลัง; คิม, คิวซิค; นาวาลย์ ปานากาเซ็ง; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
2550รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์; ชวลิต เกิดทิพย์; การบริหารการศึกษา
2558รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศระดับสากลชวลิต เกิดทิพย์; อุดม ชูลีวรรณ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2559รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชวลิต เกิดทิพย์; วีระศักดิ์ พัทบุรี; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา