Browsing by Author จิระวัฒน์ ตันสกุล

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาข้อคำถามบนโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมที่นำไปสู่โรคมะเร็งท่อน้ำดีหรือโรคที่มีอาการดีซ่านพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร; ธินัฐดา พิมพ์พวง; จิระวัฒน์ ตันสกุล; พัทน์ ภัทรนุธาพร; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2022การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในสามจังหวัดชายแดนใต้มัฮดี แวดราแม; จิระวัฒน์ ตันสกุล; สรินฎา ปุติ; ฮาฟิษ กาเส็มส๊ะ; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
2022ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้จิระวัฒน์ ตันสกุล; ภัทราวดี สีแก้วเขียว; Faculty of Education (Measurement and Educational Research); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา