Browsing by Author จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการต้านพิษงู และต้านฤทธิ์ที่ทำให้เกิดเนื้อตายจากพิษงู ของงูเห่าไทยและงูกะปะจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; นิวัติ แก้วประดับ; ลาวัณย์ จันทร์โฮม; จุรีพร น้อยพรหม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2537การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลาจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; ปราณี รัตนสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2536การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูปจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; สนั่น ศุภธีรสกุล; นิวัติ แก้วประดับ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2548การเตรียมและการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่งเพื่อใช้สำหรับการผลิตสัตว์ โครงการจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์;
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; นิมิตร วรกุล; ศิริมา มหัทธนาดุลย์; สุวิภา อึ้งไพบูลย์; คณะเภสัชศาสตร์
2538ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Clinical Pharmacy); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
2549ผลของสารเพิ่มการซึมผ่านผิวหนังที่มีต่อยาไมโคฟีโนเลต โมฟีทิลธนภร อำนวยกิจ; สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; สุภิญญา ติ๋วตระกูล; จันทน์ผา ตันธนา; สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์; กมลทิพย์ วิวัฒนาวงศา; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ภูธร แคนยุกต์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ธนภร อำนวยกิจ; ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; นิวรรณ อินทรักษา; จันทน์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2541ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศและเมล็ดทุเรียนสนั่น ศุภธีรสกุล; สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์; จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; วิชาญ เกตุจินดา; นฤบดี ผดุงสมบัติ; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์