Browsing by Author จรัญ บุญกาญจน์

Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548กลีเซอโรไลซิสของกลีเซอรอลที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลจรัญ บุญกาญจน์; ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2551การกำจัดทูโลอีนในอากาศด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ Tio2) ในปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลติกจันทิมา ชั่งสิริพร; จรัญ บุญกาญจน์; จรรยา อินทมณี; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ขี้ตะกรันที่ได้จากกระบวนการผลิตเหล็กจรัญ บุญกาญจน์; จันทิมา ชั่งสิริพร; สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2554การบำบัดกรดไขมันระเหยง่ายจากก๊าซเสียในกระบวนการอบแห้งยางแท่งโดยใช้เครื่องกรองชีวภาพจรัญ บุญกาญจน์; ปราณี อุ้ยปะโค; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การบำบัดกลิ่นจากก๊าซเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอบยางแท่งโดยใช้สารละลายไอรอน (III) คีเลทจรัญ บุญกาญจน์; อิสรินทร์ มะหมัด; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2553การบำบัดก๊าซเสียจากปล่องควันในกระบวนการอบยางแท่งโดยการดูดซึมด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโมโนเอทานอลเอมีนในคอลัมน์บรรจุจรัญ บุญกาญจน์; ธีรภัทร์ ตันกุลโรจน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2548การประเมินและวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้นสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์; อุดมผล พืชน์ไพบูลย์; จรัญ บุญกาญจน์; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; คณะเทคโนโลยีและการจัดการ; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2550การผลิตขมิ้นชันหมักโดยการหมักแบบกรดแลกติกจันทิมา ชั่งสิริพร; จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2546การระเหยของสารอินทรีย์ระเหยจากน้ำเสียจรรยา อินทมณี; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการกักเก็บด้วยขี้ตะกรันจากกระบวนการการผลิตเหล็กกล้าจรัญ บุญกาญจน์; สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันร่วมกับสารลดแรงตึงผิวจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; จรัญ บุญกาญจน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2552การศึกษาจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชันและกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจรัญ บุญกาญจน์; ปัทมา อรุณราช; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2544การศึกษาสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลสารเพื่อใช้ทำนายอัตราการระเหยของสารอินทรีย์จากแหล่งน้ำเปิดขนาดใหญ่ชาคริต ทองอุไร; จรัญ บุญกาญจน์; สรวิศ จิตรบรรเจิดกุล
2549การออกแบบระบบปฏิกรณ์สำหรับการกำจัดแอมโมเนียในอากาศเสียโดยใช้น้ำซีรัมจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2557ชุดกำจัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยคอลัมน์สเปรย์และปฏิกรณ์แก๊สบับเบิลจันทิมา ชั่งสิริพร; จรัญ บุญกาญจน์; พฤกระยา พงศ์ยี่หล้า; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานผลิตน้ำยางข้นจรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2549ระบบกำจัดแอมโมเนียจากหางน้ำยางสำหรับการผลิตยางสกิมบล๊อกจันทิมา ชั่งสิริพร; จรรยา อินทมณี; ซ้อน เจียรบุตร; จรัญ บุญกาญจน์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการกำจัดสีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบจรรยา อินทมณี; จันทิมา ชั่งสิริพร; จรัญ บุญกาญจน์; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องชุดกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์สำหรับทำความสะอาดแก๊สชีวภาพเพื่อใช้งานในครัวเรือนโดยการดูดซึมทางเคมีด้วยสารละลายไอรอนคีเลทจรัญ บุญกาญจน์; รัตนา แซ่หลี; สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ; พรพิมล แสนสุข; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2550รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพาราจรัญ บุญกาญจน์; จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ; จันทิมา ชั่งสิริพร; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี