Browsing by Author คณะเศรษฐศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 132  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Economic performance of System of Rice Intensification (SRI) project in Malang Regency, IndonesiaSomboon Charernjiratragul; Setiyo Yuli Handono; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2012Production efficiency analysis for white shrimp (Panaeus vannamei) aquaculture farms in Lamongan Regency, East Java Province, IndonesiaSutonya Thongrak; Riski Agung Lestariadi; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2010Revealed comparative advantage (RCA) and constant market share model (CMS) of Indonesia palm oil in ASEAN marketSutonya Thongrak; Evi Thelia Sari; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2017Technical Efficiency in Rice Production of Farmers in Cooperatives in Chau Thanh District, Kien Giang Province, VietnamSutonya Thongrak; Cao Minh Tuan; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2015The economic impact of minimart on traditional shop in Malang city, IndonesiaSirirat Kiatpathomchai; Bayu Adi Kusuma; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2558กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาสสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; นูรีฮาน สาและ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553กลยุทธ์ในการขยายตลาดปุ๋ยอินทรีย์ : กรณีศึกษาบริษัทแด็กซิน (ประเทศไทย) จำกัดสิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; นายูฮา สือแม็ง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การขายผลผลิตปาล์มสดของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุธัญญา ทองรักษ์; เฉลิมศักดิ์ พ่วงแพ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553การจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ไพฑูรย์ หมานเบ็ญหีม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาส : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและเสื้อผ้าสุธัญญา ทองรักษ์; จารุดา ขุนสินทร์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2548การทดสอบในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอภิพรรณ พุกภักดี; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะเศรษฐศาสตร์
2552การประเมินผลการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในเขตตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ศุภโชติก์ แก้วทอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2564การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์คุณภาพด้วยระบบควบคุมแสงอัจฉรา เพ็งหนู; มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ; จุฑามาศ แก้วมโน; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; บุรวิชญ์ ภมรนาค; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดสงขลาสุธัญญา ทองรักษ์; อภิพัฒน์ ภัทรรังรอง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้อัมพร ศรประสิทธิ์; วรรณา ประยุกต์วงศ์; ฉัตรไชย จันทร์พริ้ม; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2563การพัฒนาเส้นหมี่เพื่อสุขภาพที่ลดค่าพลังงานใยอาหารสูงและส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินอาหารสันทัด วิเชียรโชติ; ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2548การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง : กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงปรัตถ พรหมมี; สุรพล ฝันเชียร; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์
2548การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีการจัดระเบียบเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะเศรษฐศาสตร์
2552การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; มุกดา ทิพย์อุทัย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2557การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาและการตอบสนองของอุปทานข้าวเปลือกนาปีในประเทศไทยสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; ปริยากร บุญส่ง; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์