Browsing by Author คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)

Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บุญโรม สุวรรณพาหุ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2538ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วในการอ่านกับความเข้าใจเนื้อเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผาสุข ณุวงศ์ศรี; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2538ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาที่เรียน ต่อพฤติกรรมการสอนของครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาสุกรี นิแว; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2539บทบาทของบริบท ความชัดเจนของข้อความและความคุ้นเคยในเนื้อเรื่องที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษชุติมา แท่นธัญลักษณ์; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2544ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการเรียนของครูในชั้นเรียนปกติที่มีต่อเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประถมศึกษาชัชฎาภรณ์ ศรีพัฒนพิบูล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2546ผลของกลวิธีการจดบันทึกแบบแผนผังความคิดและวิธีสรุปความที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีภาษาแม่ต่างกันจุฑารัตน์ โชติรุจิรานนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2542ผลของกลวิธีการอ่านที่มีต่อการเรียนรู้เนื้อเรื่องและความคงทนต่อการเรียนรู้อารยา ปิยะกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2546ผลของการจัดความคิดรวบยอดแบบย่อเรื่องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์อิสลามของนักเรียนชั้นปีที่ 3 อิบตีดาอียะฮฺที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอุสมาน ลีมอปาแล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2533ผลของการจัดอภิปรายกลุ่มและเงื่อนไขการเสริมแรงที่มีต่อความสามารถในการแก ้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นวลจิต ถิรพัฒนพันธ์; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2535ผลของการตีความภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่พ่อแม่มีอาชีพต่างกันโอภาส คงภักดี; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2527ผลของการทบทวนโดยการออกเสียงและระดับความมีความหมายของคำ ที่มีต่อการอ่านออกเสียงสุนทรี เนียมรุ่งเรือง; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2539ผลของการฝึกกลวิธีการอ่านแบบย่อเรื่องและแบบตั้งคำถามที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันลัดดาวัลย์ ปริวัตรพันธ์; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2533ผลของการฝึกทักษะโดยใช้แบบฝึกหัดต่างแบบและการให้ข้อมูลย้อนกลับต่างวิธี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นารี พันธุคุปต์; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2538ผลของการสรุปความคิดรวบยอดเนื้อเรื่องต่างรูปแบบที่มีต่อการเรียนรู้และความคงทนของการเรียนรู้เนื้อเรื่องกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวติของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันมลฤดี สุวรรณมาลย์; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2539ผลของการสอนด้วยสื่อต่างชนิดที่มีต่อความพร้อมทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่มีแบบทางปัญญาต่างกันเสาวนีย์ เจียมจักร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา); คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2542ผลของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักกับการใช้ตัวแบบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ ของนักศึกษาพยาบาลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันแสงจันทรา ณ สงขลา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2546ผลของการสอนโดยใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและวิธีการจัดกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พัชรา จิตรแจ้ง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2540ผลของการเตรียมความพร้อมในการอ่านต่อความสามารถในการจำแนกเสียงของเด็กสองภาษาระดับอนุบาลจันทิมา จันทร์แก้ว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2539ผลของการเรียนแบบกลุ่มย่อยและการทำแบบฝึกหัดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามสุกรี แวมูซอ; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)
2541ผลของการเรียนแบบร่วมมือและขนาดกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6สายฝน ศิริพันธ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)