Browsing by Author คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กลไกทำงานเชิงบริการเพื่อช่วยการสืบค้นความซ้ำซ้อนของข้อมูลในรายวิชาของสถาบันการศึกษาสุนทร วิทูสุรพจน์; ธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556การค้นหาปัจจัยการผลิตที่ส่งผลทำให้ผลิตเกิดจุดขาวด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษาโรงงานยางแท่ง บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง จังหวัดตรังเกริกชัย ทองหนู; กฤษณ์ นวลจันทร์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2552การจัดการสายธารข้อมูลในสิ่งแวดล้อมของระบบกระจายข้อมูลมัลติมีเดียแบบกลุ่มสุนทร วิทูสุรพจน์; แวซำซูดิน แวดอกอ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2022การจัดหาซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร กรณีศึกษา: ธุรกิจ SMEs ร้านค้าวัสดุก่อสร้างสูรีนา มะตาหยง; โซเดียร์ อูมาร์; Faculty of Engineering (Management of Information Technology); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561การบูรณาการไอพีคาเมร่า (IP Camera) ร่วมกับระบบการจัดการทางไกลสำหรับทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลาสูรีนา มะตาหยง; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2558การประกอบเซอร์วิสเชิงแผนภาพ ในงานประยุกต์เกมสำหรับผู้พิการทางสายตาสุนทร วิทูสุรพจน์; นรินทร์ ดำนุ้ย; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554การประยุกต์เทคนิคโปรไฟล์สำหรับการออกแบบและตรวจสอบโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกริกชัย ทองหนู; อุทุมพร ศรีโยม; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการทางทันตสาธารณสุขในจังหวัดสงขลาเกริกชัย ทองหนู; ดารานาถ แต่นสุ่ย; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินสัมฤทธิผลทางการเรียนผ่านเว็บภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; ปิยวิทย์ หนุมาศ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีสำหรับระบบสืบค้นสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยณัฐธิดา สุวรรณโณ; ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การประเมินระดับน้ำโดยเทคนิคฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลาเกริกชัย ทองหนู; สุชาวดี อัคคอิชยา; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2555การประเมินแนวทางการแบ่งปันสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุในระบบจัดการเรียนรู้ด้วยเมตาดาตาของสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุวัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; จริยา ชูปาน; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2553การผสานระหว่างการเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนรู้ร่วมกันตามทฤษฏีของบลูมโดยพื้นฐานของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์; ธีราภรณ์ นฤมาณนลินี; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559การพยากรณ์ค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด โดยใช้ระบบนิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีอนันท์ ชกสุริวงค์; กุลนันทน์ ศรีเจริญ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2021การพยากรณ์โอกาสรอดชีพของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชิดชนก โชคสุชาติ; สูรีนา มะตาหยง; ณัฐวุฒิ ทองพิมพ์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2560การพัฒนาต้นแบบออนโทโลยีข้อมูลข่าวสารและการสร้างแอปพลิเคชันในการรับข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : กรณีศึกษาสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภัทร อัยรักษ์; เจนจิรา สมชาติ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2554การพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศอุบัติเหตุทางถนนแบบเวลาจริง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ปริวรรต โชติแก้ว; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561การรู้จำธนบัตรไทยด้วยเรียลไทม์แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาสูรีนา มะตาหยง; สุรีย์พร อังสุภานิช; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การวิเคราะห์ช่องว่างในกระบวนการด้วยแบบจำลอง CMMI Level 3 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล; ณพัส กังวานตระกูล; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรู้จำตัวอักษรสำหรับเอกสารที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์สมชัย หลิมศิโรรัตน์; ปิยะนาถ เคว็จดำ; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ