Browsing by Author คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การชักนำให้ต้นกล้ากล้วยไม้หวายเหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f) ออกดอกในหลอดทดลองวิทูล ไชยภักดี; สมพร ประเสริฐส่งสกุล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2556การตรวจหาเชื้อ ระบาดวิทยาของ enterohemorrhagic และ Shiga-toxin producing Escherichia coll ในผู้ป่วยท้องร่วงและการหาปริมาณเชื้อจากเนื้อสัตว์ทางภาคใต้ของประเทศไทยภารนัย สุขุมังกูร; ปฐมารัตน์ รัตนช่วย; มนต์ชนก เต็มภาชนะ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2530การทำถุงมือทางการแพทย์พรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2543การทำถุงมือยางจากน้ำยางโปรตีนต่ำไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี; กิตติ ตั้งคำ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2550การประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : รุ่นปีการศึกษา 2546เมตตา กูนิง; สุชาดา สมิทจิต; วาสนา ลุนแจ้ง; พรรณี เจริญธนวิธ; ฐาปาณีย์ นิเดร์ฮะ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2549การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติในรูปน้ำยางโดยการเติมสารตัวเติมจากธรรมชาติจรีรัตน์ สำราญ; ธนากร รัตนะ; ประภาสร พานิช; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2550การยืดอายุของหอยแมลงภู่แช่เย็นภายใต้สภาวะการดัดแปลงบรรยากาศจารุวรรณ มณีศรี; พายัพ มาศนิยม; อมมี เบญจมะ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2551การยืดอายุและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยแมลงภู่โดยวิธี sous vide ร่วมกับสารประกอบฟอสเฟตพายัพ มาศนิยม; อมมี เบญจมะ; จารุวรรณ มณีศรี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2551การศึกษาน้ำยางพาราในระดับโมเลกุลสำหรับไบโอเทคศักยภาพสูงเกษม อัศวตรีรัตนกุล; นพแก้ว เจริญทิพากร; ภัทธาวุธ จิวตระกูล; อธิพล พัฒยะ; เครือวัลย์ ยุนรัมย์; กมลวรรณ กนกวิรุฬห์; เกศจี เม่งอำพัน; วรรณภา ศรีธัญรัตน์; รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล; ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล; เครือวัลย์ พลจันทร; รวี เถียรไพศาล; ภาสุรี แสงศุภวานิช; อมรรัตน์ พงศ์ดารา; อธิยา รัตนพิทยาภรณ์; วิไลวรรณ โชติเกียรติ; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2541การสำรวจข้อมูลชีวภาพอ่าวปัตตานีกันทิมา เหาะเจริญ; ซุกรี หะยีสาแม; นิยม กำลังดี; วรรณชไม การถนัด; สมรักษ์ พันธ์ผล; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2543การห่อหุ้มปุ๋ยยูเรียด้วยพอลิเอไมด์โดยปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบอิมัลชันสามารถ กายทอง; ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2540การเตรียมผลิตภัณฑ์ยางเหลวจากยางธรรมชาติอีพอกไซด์เหลวและกรด 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซีติกไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; ยินดี ศรียา; ฮาสือเมาะ ดือราโอะ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2550การเตรียมยางธรรมชาติที่พองตัวได้ในน้ำไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์; เจริญ นาคะสรรค์; เดี่ยว สายจันทร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2549การเตรียมสารช่วยทนไฟที่ว่องไว : อนุพันธ์ของมาลิอิไมด์ที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัสแวอาแซ แวหามะ; ปิยะบุตรี ทองสุข; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2532การเปรียบเทียบปริมาณสารตัวเร่งที่มีต่ออัตราการวัลคาไนซ์ยางที่อุณหภูมิต่าง ๆพรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2532การเปรียบเทียบผลของอัตราเร่งของสารตัวเร่งในกลุ่มกัวนิดีนในการวัลคาไนซ์ยางพรพรรณ นิธิอุทัย; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2538การเร่งความเสถียรเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติสาโรจน์ สำเภาเงิน; บุญธรรม นิธิอุทัย; พรพรรณ นิธิอุทัย; ปรีชา ป้องภัย; นิรันทร์ โนรีวงษ์; ชัยอรุณ วุฒิชาญ; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2551การเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus, Linn.) ในคอกเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานีชลธี ชีวะเศรษฐธรรม; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548การแยกและเลี้ยงโพรโทพลาสต์จากใบผักกาดหอมวิทูล ไชยภักดี; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2549การใช้และความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีหะหรูม หีมสุหรี; บุญเลิศ จันทร์ไสย์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี