Browsing by Author คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 347  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Displaced Rohingya and Concern for Non-Traditional Security Risk in Southern ThailandBussabong Chaijaroenwatana; Mahbubul Haque; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2013Governance and capacity building of handling the flood issues in Bojonegoro Municipality, IndonesiaBussabong Chaijaroenwatana; Ulum, Mochamad Chazienul; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2012Public transportation in South Tangerang City, Indonesia and Hat Yai City Municipality, Thailand : A comparative studyWichai Karnchanasuvarna; Meita Triana Indah Puri; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2013The Success of computer crime act implementation (UU ITE No.11 year 2008) in the higher education Institution in IndonesiaSuwit Chanpetch; Dewantara, Rizki Yudhi; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2545กระบวนทัศน์ทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; สุรเชษฐ์ ชิระมณี; วันชัย ธรรมสัจจการ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2557กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ดนุวัศ สุวรรณวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2550การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลรอบนอกเทศบาลนครหาดใหญ่กับความต้องการพัฒนาของประชาชนอาคม ใจแก้ว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2551การกำหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชาลี ไตรจันทร์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2529การกำหนดและบริหารโครงการพัฒนาชนบทสุพิณ เกชาคุปต์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2022การขับเคลื่อนนโยบาย “หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะ” ของเทศบาลนครหาดใหญ่ : การศึกษากลไก ความคืบหน้า และอุปสรรค ในการนำนโยบายไปปฏิบัติสมพร คุณวิชิต; พลัง ว่องกิตติพัฒน์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2558การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนด่านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูลคณน ไตรจันทร์; ฮาริด เวชสิทธิ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2022การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ; ศุภฤกษ์ การะเกตุ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การจัดการความรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ; ดวงประทีป นาเลา; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2560การจัดการภัยพิบัติสึนามิในเมืองท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน : ศึกษาเปรียบเทียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัยสมพร คุณวิชิต; รณณภัทร พันโกฏิ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาอนุ เจริญวงศ์ระยับ; ธิดารัตน์ ศิริสกุล; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2553การดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลาภายใต้กรอบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ ( ก.พ.ร.)บุษบ ชัยเจริญวัฒนะ; ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสงขลาจุฑามณี ตระกูลมุทุตา; ฐิติกา เสนาจิตต์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2562การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาฤาชุตา เทพยากุล; ไพรัช นิลวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2533การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษางานพัฒนา (คปพ.) โครงการพัฒนาชุมชนสวนยางขนาดเล็กจังหวัดสตูล การศึกษาวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่มเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; สุพจน์ โกวิทยา; ทัศนีย์ นะแส; สุกรี เมฆทันต์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559การทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้บริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง กรณีศึกษา ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดพัทลุงสุนันทา เหมทานนท์; นุชรี จินดาวรรณ; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์