Browsing by Author คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008A comparative analysis of the original and the adapted versions of katherine mansfield's short storiesNarumon Karnchanathat; Nanthida Kulkuea; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2552กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนด้านการขับร้องเพลงซอพื้นเมือง เพื่อเสนอแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองวันพิชิต ศรีสุข; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557กลยุทธ์การบริหารการพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชานแดนใต้ณรรช หลักชัยกุล; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2560กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีศรีสุข, วันพิชิต; ดำมาก, พิสิษฐ์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558กลไกการช่วยเหลือเด็กและหญิงจากการค้ามนุษย์ : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานีนิเวศน์, อรุณเบิกฟ้า; อมรพรรณ, วงษ์เพชร; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ.2551 - 2556เพ็ญพักตร์, ทองแท้; เจ๊ะมัยฮัน, มาหิเละ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2563การถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ประจวบ ทองศรี; สัญชัย นงรัตน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2556การนำผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปใช้ประโยชน์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันยปริณ ทองสามสี; กิตติยา แสะอาหลี; สาลินี ยวงเกตุ; วรรณวิมล นาคะ; ขจรพรรณ ชัยเดช; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; สำนักประกันคุณภาพ
2562การบริหารจัดการอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาหวัง ล่านุ้ย; เสาวณีย์ ชายมะ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2560การบริหารองค์กรเพื่อการพัฒนาสังคมของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า; ฆอดียะ หมุดตะเหล็บ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2551การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พารุณี, ธรรมโชติ; สมจิตร์, แก้วมณี; ณัฐพร, อิ่มอุไร; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2558การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานีณัฏฐ์, หลักชัยกุล; เสาวลักษณ์, แสนโรจน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้อัลญาณ์, สมุห์เสนีโต; เอกภูมิ, เสมวรนนท์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2560การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด ในจังหวัดปัตตานีทองแท้, เพ็ญพักตร์; ศิริกาญจน์, นท; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย จังหวัดนราธิวาสระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2560การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีศรีสุข, วันพิชิต; หน้าใหญ่, อุไรรัตน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2561การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาฒนามาตุภูมิในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจวบ ทองศรี; นูรีศัณย์ อูเซ็ง; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีดนยา, สะแลแม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีดนยา, สะแลแม; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2532การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ; มานพ จิตต์ภูษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์