Browsing by Author คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 103  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Consumer's perceptions and purchasing decision toward yogurt - A case study in Malang city, East Java Province, IndonesiaAyut Nissapa; Anie Eka Kusumastuti; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2017Factors influencing Peri-urban Residents' Decisions to Adopt Gardening Innovations, Hat Yai District, ThailandSomyot Thungwa; Troy Santos; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2012Fungi associated with degradation of rubber wood logs and leaf litterVasun Petcharat; Pornsil Seephueak; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560กระบวนการเรียนรู้ของแกนนำเกษตรกรเพื่อการพัฒนาตนเองและสวนยางพาราแบบวนเกษตร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาประกาศ สว่างโชติ; ผกามาศ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558การจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ศศิวิมล สุขบท; พิฑูรย์ ทองฉิม; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2544การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง (บริเวณ) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; ยุคล เหมบันฑิต; อาแว มะแส; สุธัญญา ทองรักษ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพการเพาะปลูกยางพาราสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา กรณีศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนฤมล พฤกษา; ณัฐสุดา วัยวุฒิ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ำยางสด ในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; อารีย์ จันแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2541การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรใน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาสมยศ ทุ่งหว้า; ประสงค์ หนูแดง; ศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาประสงค์ หนูแดง; สมยศ ทุ่งหว้า; ศิริจิต ทุ่งหว้า; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2547การตัดสินใจทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงศิริจิต ทุ่งหว้า; บัญชา พุทธวาศรี; อาแว มะแส; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การตัดสินใจและเงื่อนไขในการใช้ระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; นันทิกา โพธิ์ทอง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2543การตัดสินใจในการใช้วิธีการกรีดยางระหว่างวิธีการเจาะต้นยางโดยใช้แก๊สเร่งน้ำยาง กับการใช้มีดกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราชศิริจิต ทุ่งหว้า; สมยศ ทุ่งหว้า; อิบรอเฮม ยีดำ; วีรยุทธ ลาวัณย์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2542การตั้งถิ่นฐาน ระบบการถือครอง และการใช้ทรัพยากรของชุมชนในเขตป่า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลสมยศ ทุ่งหว้า; วิจารณ์ ธานีรัตน์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2557การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้างในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2554การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอยุทธ์ นิสสภา; เสมอใจ ชื่นจิตต์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2548การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงหมูสมุนไพร และการตลาดยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2548การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงไก่สมุนไพร และการตลาดยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2555การประเมินผลโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ :กรณีศึกษา จังหวันนราธิวาสอยุทธ์ นิสสภา; กฤษณี คงสวัสดิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2548การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาธวัชชัย เหลืองอร่าม; ปรัตถ พรหมมี; วราวุธ ชูธรรมธัช; รจเรข หนูสังข์; บัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร