Browsing by Author คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในสถานีอนามัย จังหวัดสงขลาสีลม แจ่มอุลิตรัตน์; อดุล สุวรรณกาญจน์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2545การปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมในตะกอนโคลนของแม่น้ำตาปี-พุมดวงโสมศิริ เดชารัตน์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2548การปนเปื้อนของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในกะหล่ำปลีจากตลาดในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2547การปนเปื้อนของสารตะกั่วในฝุ่นริมถนนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานิสากร สุนทรนนท์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2546การปนเปื้อนของสารปรอทในเนื้อปลา บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างประไพศรี ธรฤทธิ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2548การปนเปื้อนเชื้อของลูกบิดประตูห้องแยกผู้ป่วยด้วยเชื้อ staphylococcus aureus ทั้งที่ไวและดื้ต่อยา methicillinสุชญา รักษ์ศรี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2545การประดิษฐ์กับดักไข่และลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมยุงพาหนะนำโรคไข้เลือดออกในชุมชน จังหวัดสงขลาวราภรณ์ เหล่าเจริญสุข; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2541การประยุกต์หลักการวิเคราะห์หาอันตรายที่จุดควบคุมวิกฤตเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารทางสายให้อาหารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เกสราพรรณ พงษ์พินิจศักดิ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2548การประยุกต์ใชัระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตน้ำบูดูข้าวยำสำเร็จรูปทิพย์วรรณ อรัญดร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2546การประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารของโรงครัวโรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลาสุวิมล แก้วแดง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2545การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเท้าช้าง ที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาสฮาสนะ ตอแลมา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2544การประยุกต์ใช้เตาอบไมโครเวฟสำหรับทำลายเชื้อในนมผสมและอาหารทางสายให้อาหารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; สุขุมา กลั่นแก้ว; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2546การประเมินการจัดการระบบกำจัดของเสียของสถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในภาคใต้ : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานีผกาภรณ์ แช่มศรี; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2544การประเมินการได้รับสารตะกั่วในคนงานโรงพิมพ์ในจังหวัดเพชรบุรีบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สมพร กลิ่นพุตตาล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2548การประเมินประสิทธิภาพของระบบประปาและความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปวิตร ชัยวิสิทธิ์; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2545การพาสเจอไรส์อาหารทางสายให้อาหารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อควบคุมคุณภาพตามหลักการ HACCPศิริเพ็ญ สุพรรณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2548การศึกษาการจัดการมูลฝอยในโรงเรียนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพิมาน ธีระรัตนสุนทร; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2544การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงจากการจราจรกับการตอบสนองของประชาชนในชุมชนพื้นที่พานิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ศริญญา ชูพูล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2550ความสามารถก่อกลายพันธุ์แบคทีเรียของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางที่ปล่อยสู่คลองอู่ตะเภาในจังหวัดสงขลาสุกัญญา แซ่แต้; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
2546ความเสี่ยงต่อการได้รับสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมทในเกษตรกรปลูกผักที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลาพัชรี รัตนจินดา; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม