Browsing by Author กุลจิรา อุดมอักษร

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินจากการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายา : กรณีบริการผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบหลักของประเทศไทย ในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; ชฎีนาฏ ใหม่วัด; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2560การจำลองผลกระทบทางการเงินหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วยนอกของ 3 ระบบประกันสุขภาพหลัก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; เพ็ญสมร อินทรภักดิ์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2023การศึกษางานของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค: กรณีศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งกุลจิรา อุดมอักษร; เอวิกา บุญลิมปนะ; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2562การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลเกาะลันตาด้วยวิธีวิเคราะห์ ต้นทุนแบบอิงกิจกรรมกุลจิรา อุดมอักษร; วันชัย อินทอง; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
2021ผลของมาตรการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะตามแนวคิด Behavioral economics : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานีกุลจิรา อุดมอักษร; ธีรนุช พรหมจันทร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacy Administration); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ