Browsing by Author Faculty of Science (Pharmacology)

Showing results 32 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลไลปกป้องของฟิแลนด์ทินต่อความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ที่ต่อเซลล์เพาะเลี้ยงเฮพ จี 2 และเซลล์เพาะเลี้ยงร่วมเฮพจี 2 และ ทีเฮซ พี 1วนิดา สุขเกษศิริ; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2561การประเมินการระคายเคืองและประสิทธิภาพการรักษาแผลของไฮโดรเจลผสมฟาโกไซโตซิสแอคติเวติงโปรตีนและทรอมโบสปอนดินในหนูทดลองธันว์ สุวรรณเดชา; ปภัสรา ช้างกลาง; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2563การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน UGT2B17 ในตัวแทนประชากรไทยมุสลิมที่จังหวัดสงขลาวันดี อุดมอักษร; สิริกันยา อนันตเสนา; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2562การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT3A1 ในตัวแทนประชากรมุสลิมในจังหวัดสงขลาวันดี อุดมอักษร; พิชญา หอยสังฆ์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2554การศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อการแสดงออกของ parvalbumin ในกล้ามเนื้อหัวใจหนูขาวเพศเมียอุราพร วงศ์วัชรานนท์; วันดี อุดมอักษร; สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2556การศึกษาฤทธิ์ของลูกสำรองในการเป็นยาระบาย ลดน้ำตาล ไขมันในเลือดและต้านออกซิเดชันในหนูขาวที่ไดรับอาหารไขมันสูงเปรียบเทียบกับผงบุกมาลินี วงศ์นาวา; เรณุกา วิญญเจริญกุล; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2558การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากใบพญาวานรต่อเซลล์มะเร็งปอดศุภิตา ธนะเศวตร; วนิดา สุขเกษศิริ; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2559การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสารสกัดชั้นน้ำของใยตาลสุกในหนูขาวมราถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโตซินวันดี อุดมอักษร; กานต์ศศิน เศียรอุ่น; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2559ผลของสารสกัดขึ้นฉ่ายด้วยเมทานอลต่อหนูที่ถูกชักนำให้เป็นข้ออักเสบรูมาตอยด์ด้วย ซี เอฟ เอวนิดา สุขเกษศิริ; ศุภิตา ธนะเศวตร; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2557พัฒนายาทาภายนอกจากสารสกัดเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามเพื่อใช้รักษาแผลไหม้ที่เป็นและไม่เป็นเบาหวานวนิดา สุขเกษศิริ; เพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ; ศุภิตา ธนะเศวตร; ตุลาภรณ์ ว่องธวัชชัย; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) โครงการวิจัย ผลของผักน้ำเบตงสดและผักน้ำเบตงปรุงสุกต่อแอคติวิดีของไซโทโครม พี450 1 เอ2 ในหนูขาวผ่านปฏิกิริยาเอ็น-ดีเมทิลเลชันของคาเฟอีนเบญจมาศ จันทร์ฉวี; สถาพร พฤฒิพรรลาย; ปฤษณา เรืองรัตน์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดใบกระท่อมกิจจา สว่างเจริญ; สมสมร ชิตตระการ; สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ; เบญจมาศ จันทร์ฉวี; นิวัติ แก้วประดับ; อุราพร วงศ์วัชรานนท์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2558รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) ผลของงาดำคั่วต่อความเป็นพิษต่อตับที่เกิดจากการชักนำด้วยพาราเซตามอลในหนูสถาพร พฤฒิพรรลาย, เบญจมาศ จันทร์ฉวี; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2557ฤทธิ์ของกวาวเครือแดง (Butea superba) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะสุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์; อุราพร วงศ์วัชรานน์; วันดี อุดมอักษร; เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์; ฟาดีละห์ บินอาลี; Faculty of Dentistry (Surgery); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2557ฤทธิ์ของสารสกัดจากขึ้นฉ่ายต่ออาการวิตกกังวลและซึมเศร้าเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยการจำกัดการเคลื่อนไหวและต่อโรคพาร์กินสันเมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร เอ็ม พี ที พีตุลาภรณ์ ว่องธวัชชัย; Faculty of Science (Anatomy); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; Faculty of Science (Physiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา
2554ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลสงขลาวันดี อุดมอักษร; พีรพล สรยิง; Faculty of Science (Pharmacology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา