Browsing by Author Faculty of Natural Resources (Earth Science)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ผลของปริมาณและสัดส่วนระหว่างธาตุโพแทสเซี่ยมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของต้นยางเล็กจำเป็น อ่อนทอง; ภัทรานิษฐ์ คงมาก; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2558ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อสมบัติดินเหมืองแร่ดีบุกร้างและการเจริญเติบโตของพืชเชาวน์ ยงเฉลิมชัย; ราชิณี แต้มรุ่งเรือง; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2558ผลของแมงกานีสต่อการเจริญเติบโตและกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในกล้ายางพาราจำเป็น อ่อนทอง; สายใจ หมื่นภักดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2553ผลของแอมโมเนียมต่อเชื้อ Pythium spp. ที่แยกได้จากรากผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) ที่แสดงอาการโรครากเน่าในระบบปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์อัจฉรา เพ็งหนู; พิชญ์นันท์ กังแฮ; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2560ผลของโดโลไมต์และคีเซอไรต์ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางเล็กจำเป็น อ่อนทอง; ธนพันธ์ พงษ์ไทย; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิเคราะห์ธาตุอาหารในน้ำยางเพื่อประเมินสถานะอาหารในยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; อัจฉรา เพ็งหนู; บุญส่ง ไกรศรพรสรร; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2555รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ความต้องการธาตุอาหารพืชของต้นมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในช่วงการพัฒนาในรอบปีสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการผลิตและการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพิ่มโปรตีนโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องปิ่น จันจุฬา; อัจฉรา เพ็งหนู; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสถานะโพแทสเซียมและสมบัติของดินนาร้างและดินดอนที่ใช้ปลูกยางพาราจำเป็น อ่อนทอง; จุฑามาศ แก้วมโน; จักรกฤษณ์ พูนภักดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเลอันดามันในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตโดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2556รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำหนดบริเวณพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลชาญชัย ธนาวุฒิ; เชาวน์ ยงเฉลิมชัย; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที่ใช้ปลูกยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทยขวัญตา ขาวมี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2551รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราด้วยปฏิกิริยาเฟนตันเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยแคลเซียม-โบรอนลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์; จำเป็น อ่อนทอง; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ตามภูมิปัญญท้องถิ่นปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1)ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิทัศน์ สองศรี; น้ำอ้อย ศรีประสม; อังคณา โชติวัฒนศักดิ์; ธีรภาพ แก้วประดับ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ประวิตร โสภโณดร; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในช่วงการพัฒนาในรอบปีของต้นยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทยสุรชาติ เพชรแก้ว; สายัณห์ สดุดี; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Plant Science); มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาพืชศาสตร์
2556รูปแบบการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืนในอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; เทพกร ณ สงขลา; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557วิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่างน้ำยางสดและเซรัมน้ำยางเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารและองค์ประกอบทางชีวเคมีในน้ำยางจำเป็น อ่อนทอง; วารุณี อติศักดิ์กุล; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2557สถานะธาตุอาหารหลักและการใช้ปุ๋ยกับยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มและที่ดอนในจังหวัดสงขลาจำเป็น อ่อนทอง; หทัยกานต์ นวลแก้ว; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์