Browsing by Author Faculty of Engineering (Industrial Engineering)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 115 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019A joint model of optimization and simulation methods for humanitarian logistics to face sumatra megathrustNikorn Sirivongpaisal; Rahmad Inca Liperda; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2013Optimal formulation of recycled polypropylene/rubberwood flour composites on mechanical and creep behaviorsThanate Ratanawilai; Chatree Homkhiew; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้ง กรณีศึกษา: โรงงานตัวอย่างในเขตจังหวัดสงขลาสมชาย ชูโฉม; อัครพันธุ์ รุจิระประวัติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานถุงมือยางนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; สุคนธ์ทิพย์ หงส์พิริยะกุล; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานน้ำยางข้นนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; สุวรรณา พลภักดี; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2557การประยุกต์แนวคิดแบบลีนกับการจัดการโซ่อุปทาน : กรณีศึกษาโรงงานยางแท่ง STR20นิกร ศิริวงศ์ไพศาล; จารุวรรณ พรหมเงิน; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รัญชนา สินธวาลัย; พรรณทิวา รัตนโกสม; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2556การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพิจารณาเลือกที่ตั้งศูนย์กระจาย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (กรณีศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร)สมชาย ชูโฉม; ศราวุธ นครชัย; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การประยุกต์ใช้เทคนิค DEA เพื่อการตัดสินใจเลือกหุ้นสามัญ กรณีศึกษา : หุ้นสามัญกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัญชนา สินธวาลัย; พิทยุตม์ คงพ่วง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาขนมเมอแรงค์เพื่อสุขภาพนภิสพร มีมงคล; ขวัญชนก เกิดทิพย์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2560การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพสำหรับการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึกรัญชนา สินธวาลัย; เสาวรัตน์ เรืองรอง; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชองุ่น สังขพงศ์; สมหมาย ศรีสุข; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ในกระบวนการขัดสนิมท่อขุดเจาะ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบสมชาย ชูโฉม; ทวี โรจนสิริสวัสดิ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วนิดา รัตนมณี; อมรรัตน์ ธานีรัตน์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอู่ซ่อมรถยนต์ : กรณีศึกษาวนิดา รัตนมณี; วรายุทธ จันทร์พราหมณ์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงานผลของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังวนิดา รัตนมณี; จุฬาลักษณ์ จุลมณีโชติ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทวนสอบปริมาณการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราวนิดา รัตนมณี; สุริยันต์ จอมธนชัย; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การปรับปรุงปัญหาขัดข้องของสถานีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษาระบบดีแทคธเนศ รัตนวิไล; นพดล หวังเบ็ญหมัด; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การปรับปรุงผังโรงซ่อมบำรุง : กรณีศึกษาบริษัทให้บริการในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนิกร ศิริวงศ์ไพศาล; บังอร บูรณะพาณิชย์กิจ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 โดยใช้กระบวนการทางความร้อนนภิสพร มีมงคล; อนันต์ ศรีมุกข์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ