Browsing by Author Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 72 to 91 of 111 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความสอดคล้องของการแปลภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างโดยใช้ระนาบภายในกะโหลกศีรษะและระนาบภายนอกกะโหลกศีรษะเป็นระนาบอ้างอิงสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; สิรินทิพย์ ศรีเศรษฐนิล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สภาวะช่องปากกับคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารแรกเข้า ในค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสเสมอจิต พิธพรชัยกุล; นาริม โตะกานี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ความสำนึกในคุณค่าแห่งคนของวัยรุ่นปากแหว่งเพดานโหว่ ที่มารับการรักษาที่คลีนิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิภาพรรณ ฤิทธิ์ถกล; ธีรวัฒน์ กันทะวงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561คุณสมบัติของสารผสมคลอร์เฮกซิดีน, อะเล็กซิดีน หรือออคทินิดีนกับโพลอกซาเมอร์ 407 ศึกษาในหลอดทดลองรวี เถียรไพศาล; ศิรยา ศิลปรัสมี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2551คุณสมบัติทางชีวภาพของทรานฟอร์มมิงโกรว์ทแฟกเตอร์เบต้า 1 ที่ปอดปล่อยจากวัสดุไคโตซานประยุกต์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันนิตรา รักษ์เกียรติวงศ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ค่ามาตรฐานของผู้ใหญ่ไทยกลุ่มหนึ่งในการวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้างที่ตำแหน่งศีรษะธรรมชาติสุปาณี สุนทรโลหะนะกูล; อนงค์นาถ นันทสุขเกษม; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในมุมมองของผู้จ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ศิวกร เจียรนัย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2555ชุมชนกับการดูแลช่องปากเด็กอายุ 0-3 ปี การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีจรัญญา หุ่นศรีสกุล; นาริศา หีมสุหรี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2562ประสิทธิผลของการเคลือบหลุมร่องฟันที่ระยะเวลา 1 ปี 5ปี และการใช้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; วศิน มหาศรานนท์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2561ประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Essential Oil ต่อการลดค่าคราบจุลินทรีย์และเหงือกอักเสบในช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อริศา ศรีคง; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ประสิทธิผลในการดูแลความสะอาดช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนระหว่างการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยทันตบุคลากรและครูผู้ดูแลเด็กเสมอจิต พิธพรชัยกุล; วิลาวัลย์ มากประดิษฐ์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2560ประสิทธิผลในการใช้การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุติดเตียงจรัญญา หุ่นศรีสกุล; อาณัติ มาตระกูล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเอ็นเทอโรค็อกคัส ฟีคัลลิสภายในคลองรากฟันของระบบฆ่าเชื้อโดยใช้แสงกระตุ้น (Photo-Activated Disinfection) โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ และคลอร์เฮกซีดิน เข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ (การศึกษานอกกาย)เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ์; สมชาย กิตติโชควัฒนา; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ประสิทธิ์ผลของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งฟันผุในฟันน้ำนม : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมสุกัญญา เธียรวิวัฒน์; ประสิทธิ์ วงค์สุภา; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ปัจจัยทำนายผลการรักษาด้านความสวยงามในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเภทที่ 3 ที่หมดการเจริญเติบโตด้วยการจัดฟันอำพรางความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกอุดม ทองอุดมพร; อรวีย์ เห็นพร้อม; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน ของหญิงตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพรจันทร์พิมพ์ หินเทาว์; จินตนา รัตนะ; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2559ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของโครงการทาฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็กช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 3 ปี ต่อการเกิดโรคฟันผุตอนอายุ 4 ปี ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล : การศึกษาย้อนกลับอ้อยทิพย์ ชาญการค้า; พิมลพันธ์ จุ้งทอง; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสม่ำเสมอในการแปรงฟันก่อนนอนของผู้สูงอายุในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังจรัญญา หุ่นศรีสกุล; วราฤทธิ์ สฤษฎ์วานิช; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2552ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันและการให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้นของทันตแพทย์สาขาอื่นสุปาณี สุนทรโลหะนะกุล; อัญชลิกา สงวนดีกุล; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว