Browsing by Author เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่า และกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียนวิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; เสมอใจ ชื่นจิตต์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552การคัดเลือกราเอนโดไฟท์จากพืชป่าชายเลนที่สร้างเอนไซม์ไลเปสเซลลูเลสอะไมเลสหรือโปรติเอสเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ประไพพิศ เชาวลิต; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2549การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ราสร้างวัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; Hywel-Jones, Nigel L.; คณะวิทยาศาสตร์
2536การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและเครื่องดื่มจากโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่อรุณศรี ลีจีรจำเนียร; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; คณะวิทยาศาสตร์
2542การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าววิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; ดวงพร คันธโชติ; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; สมคิด ดิสถาพร; นงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2543การพัฒนา Antagonist bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าวนงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; สมคิด ดิสถาพร; วิชิต ศิริสันธนะ; พาณี หนูนิ่ม; นลินี จาริกภากร; อรัญ หันพงศ์กิตติกูล; มานะ กาญจนมณีเสถียร; สุวิณา รัตนชัยวงศ์; ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง; ขวัญจิต อึ้งโพธิ์; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; ดวงพร คันธโชติ; วิจิตรา ลีละศุภกุล; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ลัดดา นิลรัตน์; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2543การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างจริยา สากยโรจน์; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; คณะวิทยาศาสตร์
2560ผลร่วมของสารละลายฆ่าเชื้อและความร้อนระดับกลางต่อการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และการยืดอายุการเก็บรักษาโหระพาที่สภาวะต่าง ๆดุสิดา ถิระวัฒน์; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2549ยีนดื้อยาชนิด Class 1 Integron ใน Escherichia coli จากผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; พรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ; วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
2554รายงานการวิจัยเรื่องโครงการสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานบนหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลศันสรียา วังกุลางกูร; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง; จริยา สากยโรจน์; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; Faculty of Science (ฺBiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2545ฤทธิ์ของสมุนไพรไทยต่อการเจริญ การผลิต และการปล่อยสารพิษศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; ถนอมจิต สุภาวิตา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2543ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2542ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิดในสกุล Cassia ทับทิม และว่านน้ำเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; นงเยาว์ ภู่เจนจบ; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2540ฤทธิ์ต้านราก่อโรคพืชของน้ำมันหอมระเหย พิเพอรีน และซาโปนินส์เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; สุมาลี เลี่ยมทอง; Faculty of Science (Microbiology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2544ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Helicobacter pylori ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยบางชนิดเสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล; เมตตา องค์สกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
2544สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด (Garcinia dulcis)วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; นงพร โตวัฒนะ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2548สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและดอกมะพูดวิลาวัลย์ มหาบุษราคัม; เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร; นงพร โตวัฒนะ; คณะวิทยาศาสตร์